Beleidsnieuws

Een beroepskwalificerende leerweg voor leerplichtige jongeren

Enkele weken geleden berichtten we in deze nieuwsbrief dat de VLOR in een nieuw advies haar bezorgdheid herhaalde over de plannen van de Vlaamse Regering om het leren en werken te integreren in het duaal leren. In een recent advies onderschrijft ook de SERV die bekommernis, die vooral is ingegeven vanuit de vrees dat een groot deel van de leerlingen uit het huidige leren en werken niet hun plaats zullen vinden binnen het duaal leren en daardoor riskeren ongekwalificeerd uit te stromen. Om dit op te vangen, stelt de SERV voor een beroepskwalificerende leerweg aan te bieden aan die jongeren.

De beroepskwalificerende leerweg waarvoor de SERV pleit, is gericht op het behalen van één of meerdere beroepskwalificaties en is een volwaardig vernieuwd aanbod met een positief imago dat inzet op praktijkleren, dat versterkend werkt en dat zich richt naar jongeren die als niet arbeidsrijp uit de screening komen (maar waarvoor een aanloopfase onvoldoende is als tussenschakel). Dit is in tegenstelling tot duaal leren, dat zich richt naar leerlingen die zowel arbeidsbereid als arbeidsrijp zijn. De SERV beschouwt de beroepskwalificerende leerweg geenszins als een eindstation. De jongere ontwikkelt er een positieve leerhouding en zou er worden geïnformeerd en aangemoedigd om een onderwijskwalificatie te behalen via de geëigende leerwegen.

De beoogde doelstelling van de beroepskwalificerende leerweg is breed. Het gaat om beroeps-specifieke kennis en vaardigheden maar evenzeer over generieke, sociale en maatschappelijke vaardigheden, die op een geïntegreerde manier worden aangeboden. Inherent aan deze leerweg is dat hij maatwerk en flexibiliteit vereist.

Met haar advies probeert de SERV vooral een positieve bijdrage te leveren aan de visievorm omtrent een versterkend aanbod voor niet-arbeidsrijpe jongeren. Het vormt een uitnodiging om de dialoog op te starten en de piste van de beroepskwalificerende leerweg verder uit te werken in overleg met onderwijs- en arbeidsmarktactoren.

Het volledige advies vindt u hier.