Beleidsnieuws

Inkanteling van leren en werken binnen duaal leren?

De conceptnota duaal leren, die al dateert van 2015, stelt de inkanteling van het huidige stelsel van leren en werken binnen het nieuwe stelsel duaal leren voorop. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) herhaalt nu in een advies haar bezorgdheid omtrent die plannen.

De Vlor wijst erop dat de doelgroep binnen leren en werken minstens gedeeltelijk een profiel heeft dat niet op zijn plaats zit binnen duaal leren. Vasthouden aan een inkanteling van leren en werken binnen duaal leren, impliceert dat die jongeren door de mazen van het net dreigen te glippen en geen passend onderwijsaanbod vinden dat tegemoet komt aan hun noden. Duaal leren, met inbegrip van de aanloopfase, richt zich naar jongeren die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn (of die via de aanloopfase arbeidsrijp kunnen worden). In de praktijk is een deel van de doelgroep van leren en werken echter noch arbeidsrijp noch arbeidsbereid. Het gaat om jongeren die schoolmoe zijn en waarbij het risico op ongekwalificeerde uitstroom reëel en aanwezig is.

In hetzelfde advies vraagt de Vlor om dringend overleg omtrent NAFT (Naadloze Flexibele Trajecten voor jongeren met een welzijnsproblematiek) en de aanloopfase (competentieversterkende trajecten om leerlingen voor te bereiden op een overeenkomst alternerende opleiding). De Vlor wijst op knelpunten in de operationalisering van de trajecten en roept de Vlaamse Overheid op om de uitvoering van de trajecten te bewaken. Tot slot nodigt de Vlor de Vlaamse Overheid uit om de uniciteit en meerwaarde van de centra voor Leren en Werken te erkennen. De Vlor kondigt aan daartoe op korte termijn initiatieven te nemen.

Het volledige advies vindt u hier.