Beleidsnieuws

Tewerkstelling van dak- en thuislozen in Brussel

In de commissie voor economische zaken en tewerkstelling van het Brussels parlement stelde David Weytsman (MR) een vraag aan minister Didier Gosuin (DéFI) over de tewerkstelling van thuislozen in Brussel. Er is uiteraard een sterke correlatie tussen thuisloosheid en werkloosheid, maar er zijn wel degelijk thuislozen die aan het werk zijn.

Dhr. Weytsman haalde een studie van La Strada (het steunpunt thuislozenzorg Brussel) aan, waarin zij schatten dat er tussen 3500 en 4000 dak- en thuislozen zijn in het Brussels gewest. Die schatting is gebaseerd op het laatste officiële cijfer (3500) en neemt in rekening dat gedurende de laatste tien jaar het aantal thuislozen in Brussel jaarlijks steeg met 8 à 10 procent. Een Franse studie uit 2012 wees uit dat 24% van de Franse thuislozen aan het werk zijn; dat gaat dan om precaire jobs die vaak in het zwart worden uitgeoefend. Voor België en Brussel bestaan er nog geen betrouwbare schattingen, maar duidelijk is van dit buitenlandse voorbeeld dat het dus gaat om een niet te verwaarlozen groep.

Minister Gosuin legde uit hoe het Brussels gewest inzet op re-integratie en tewerkstelling van thuislozen. In het kader van de conventie rond begeleiding van specifieke doelgroepen (BSD) subsidieert Actiris de vzw Hobo, een tweetalig dagcentrum dat activiteiten in verschillende domeinen organiseert: sociaal, professioneel, cultureel, sportief en op het vlak van gezondheid. Hobo heeft meer dan 50 partners die kunnen helpen bij de begeleiding van geïnteresseerde thuislozen. Als onderdeel van de BSD conventie 2017-2020 heeft Hobo zich geëngageerd om, in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een voortraject en/of een begeleidingstraject op te zetten voor 120 werkzoekende thuislozen. Het voortraject, een nieuwigheid sinds de vorige BSD conventie, laat partners toe om de werkzoekenden dichter bij de reguliere of aangepaste arbeidsmarkt te brengen door intensieve acties aan te bieden die de vaardigheden van de begeleide personen versterken. Ze beogen de impact van psychologische, medische en sociale barrières te verminderen en weg te nemen.

Meer details vindt u in het verslag van de commissie (vanaf blz. 8).