Opinie en advies

STEM-beleid

De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) gaf onlangs een advies over de STEM-agenda 2030 (Science, Technology, Engineering and Mathematics), de opvolger van het STEM-actieplan 2012-2020. 

In een advies uit 2019 gaf de raad eerder de noodzaak voor een nieuwe actieplan aan. De Vlor geeft ook krijtlijnen en concrete voorstellen mee. De STEM-agenda 2030 schuift expliciet een tweeledige missie naar voren, de STEM-geletterdheid bij de gehele bevolking verhogen en het aanmoedigen van STEM-specialisatie. In die visie is STEM niet alleen gericht op het genereren van meer instroom in STEM-opleidingen om tegemoet te komen aan de vragen van de arbeidsmarkt : dat STEM niet louter op een functionalistische manier wordt benaderd, is een goede zaak, zegt de Vlor.

De STEM-agenda bevat een aantal verdienstelijke doelen en vormt een goed vertrekpunt voor het STEM-beleid van de overheid, vindt de raad. Het is ook een goede zaak dat de overheid beleidsdomeinen (zoals Onderwijs, Werk en Wetenschap) wil verbinden en versnippering wil tegengaan. Daarbuiten is de Vlor minder optimistisch over de STEM-agenda 2030 zoals die nu voorligt omdat die te generiek zou zijn en te veel op de vlakte blijft. Er is een duidelijk gebrek aan focus, zowel in de doelen als de monitoring. De voorgestelde beheersstructuur is zeer complex en weinig bemoedigend. De onderwijsactoren worden te weinig of niet betrokken en men heeft nauwelijks oog voor (de eigenheid van) verschillende onderwijsniveaus, vervolgt de raad. De Vlor vraagt dan ook een meer centrale rol voor Onderwijs. Er word ook te weinig gefocust op de (STEM)-leraren, luidt het verder. Het lerarentekort is urgent en moet worden aangepakt, de professionaliseringskansen voor alle leraren op alle niveaus en finaliteiten verdienen de volle aandacht, inclusief de financiering daarvan, besluit de raad.

Klik hier voor het volledige Vlor-advies.