Beleidsnieuws

Samenwerking Actiris en VDAB

In de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) over de samenwerking tussen Actiris en VDAB.

In zijn antwoord stelt bevoegd minister Bernard Clerfayt (DéFI) onder meer:

'Ik wil eerst en vooral zeggen dat je het hoofdstedelijk gewest dat Brussel is, moeilijk met het Vlaams Gewest kan vergelijken. Een vergelijking met Antwerpen gaat allicht ook niet helemaal op, maar toch is het opmerkelijk dat, volgens de website van de VDAB, de Antwerpse werkloosheid in december 2019 12,5% bedroeg, tegenover 15,5% in Brussel. Het percentage ligt iets hoger in Brussel, maar grote steden in Vlaanderen kampen duidelijk met dezelfde problemen. In het Brussels Gewest zijn bovendien ook veel Vlamingen tewerkgesteld. Het gaat om meer dan 200.000 banen. Het is dus niet onlogisch dat we met de VDAB samenwerken om Brusselaars in Vlaanderen aan het werk te helpen. Een goede samenwerking tussen beide gewesten is erg belangrijk.

Actiris en VDAB werkten het voorbije decennium intensief samen aan competentieversterking bij de Brusselse werkzoekenden. Enerzijds waren er de opleidingen en stages van VDAB en anderzijds was er de tewerkstelling van Brusselaars in Vlaanderen, conform de ambities van het Vlaams-Brusselse samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011. De laatste vijf jaar werd de samenwerking als gevolg van de zesde staatshervorming en de vernieuwde ambities inzake het Brussels gekruist beleid betreffende opleiding en werk sterk uitgebreid. Sinds 2015 werden nieuwe samenwerkingsakkoorden gesloten tussen Actiris en VDAB, waarbij die laatste het mandaat kreeg om ook de Brusselse werkzoekenden te begeleiden naar werk. Die begeleiding kan desgevallend gecombineerd worden met taallessen Nederlands en beroepsopleidingen, die de focus leggen op werken in Vlaanderen of in een Nederlandstalige omgeving in Brussel.

Daarnaast hebben Actiris en VDAB actief bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke diensten voor werkzoekenden en werkgevers. Het betreft onder andere op maat gemaakte opleidingstrajecten voor Brusselse werkzoekenden in functie van vacatures, bijvoorbeeld in samenwerking met de MIVB, met Brussels Airport via Aviato, met het Beroepenpunt van Brussel, met de polen Opleiding-Werk en met lokale initiatieven, evenals in samenwerking met Brusselse partners en met de werkwinkels in Brussel.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord bestendigt de samenwerking zoals ze de voorbije jaren is geëvolueerd en omvat ook nieuwe doeleinden, waaronder het vrije verkeer van alle vacatures door een automatische uitwisseling en de matching van de Vlaamse vacatures met de Brusselse werkzoekenden. Daarnaast zal er worden ingezet op het monitoren en analyseren van de intergewestelijke pendelstromen en van de kenmerken van de tewerkstelling in Brussel en in de Vlaamse Rand. Er zal jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse worden uitgevoerd, die de basis zal vormen voor het uitwerken van bijkomende acties, zoals een bijkomend aanbod van beroepsopleidingen of oriëntatiemodules.

Ook zal er bijzondere aandacht gaan naar de knelpuntberoepen, door meer Brusselse werkzoekenden arbeidsmarktgerichte competenties te laten verwerven en hen vlotter toe te leiden naar vacatures in Vlaanderen. Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar een betere erkenning en validering van eerder verworven competenties, de verdere uitbouw van een gezamenlijke dienstenverlening voor werkgevers en werkzoekenden, de organisatie van nieuwe initiatieven, zoals het Brusselse Talenpunt, en het blijvend stimuleren van de kennis van de Nederlandse taal bij de Brusselse werkzoekenden.

De Forem en Actiris werken voornamelijk samen via Synerjob. Beide openbare arbeidsbemiddelingsdiensten brengen samen de pijnpunten van de intergewestelijke arbeidsmobiliteit in kaart en formuleren oplossingen die in beide gewesten geïmplementeerd kunnen worden. Wij hebben dus niet stilgezeten. Hopelijk zullen we het nieuwe samenwerkingsakkoord weldra aan het parlement kunnen voorleggen.

Het nieuwe akkoord omvat ook een artikel over de werking van de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA).'

Het volledig vraag en antwoord vindt u hier.

Zoek een artikel