Nieuws uit de sector

ESF-projecten leren en werken en duaal leren

In het schooljaar 2021-2022 kunnen organisaties, die projecten opzetten om leerlingen uit de onderwijsvormen leren en werken of duaal leren te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar arbeidsmarkt, opnieuw aanspraak maken op ESF-financiering (Europees Sociaal Fonds) via drie projectoproepen: aanloopfase focus werkervaring, aanloopfase focus vorming en intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL). De projectoproepen werden gelanceerd vanuit het Vlaams departement Onderwijs en Vorming.

Voor projecten in het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt voor het schooljaar 2021-2022 hetzelfde budget vrijgemaakt als dit schooljaar, namelijk 318.811,06 euro.

Het merendeel van het budget gaat naar de projecten aanloopfase. Deze projecten richten zich naar jongeren die arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn. Via een gesimuleerde werkervaring of via (groeps)vorming krijgen leerlingen de kans om te werken aan hun vaktechnische, arbeids- en/of loopbaangerichte competenties. Het doel van deze projecten is door te stromen naar de fase arbeidsdeelname of een duaal traject.

De IBAL-projecten, waar een beperkter budget voor wordt uitgetrokken, zijn bedoeld voor jongeren die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn maar nog extra ondersteuning kunnen gebruiken opdat de tewerkstelling in het kader van hun alternerende opleiding duurzaam kan verlopen. Binnen de IBAL-projecten kunnen jongeren ook rekenen op ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte leerwerkplek.

Informatie over de projecten en de oproepen vindt u via deze link.