Publicaties en analyse

Belgische arbeidsmarkt: positieve evoluties, behalve voor kortgeschoolden

Recent werden 230 arbeidsmarktindicatoren geactualiseerd door de FOD Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma dat elke EU-lidstaat jaarlijks moet bezorgen aan de Europese Commissie.

Uit de uitgebreide analyse blijkt dat de werkzaamheidsgraad in ons land steeg van 68,5% in 2017 tot 69,7% in 2018. Het EU-gemiddelde is 73,1%. De genderwerkzaamheidskloof in België werd kleiner. De activiteitsgraad steeg tot 74%, in de ganse EU is dat 78,4%. De werkzaamheids- en activiteitsgraad ging er ook op vooruit bij 55-plussers. De werkloosheidsgraad daalde tot 5,8% in België. De langdurige werkloosheid daalde eveneens en ook immigranten uit niet EU-lidstaten gingen er op vooruit. Deze positieve evoluties gelden overigens voor de drie gewesten.

Thuiswerk blijkt in België meer voor te komen dan in de rest van de EU. De inkomenszekerheid daalde helaas en het armoederisico steeg in 2018. Grootste pijnpunt in ons land blijft de tewerkstelling van kortgeschoolden. Volgens de Future Skills Forecast van Cedefop (dat is het European Centre fort the Development of Vocational Training) zal in de toekomst de behoefte aan kortgeschoolden nog kleiner worden. De arbeidsmarkt zal bovendien flexibeler worden. Belgen worden over het algemeen beschouwd als hoogopgeleid, maar aan opleiding en vorming tijdens de loopbaan wordt te weinig aandacht besteed. Dit en nog zo veel meer staat in het rapport.

Het uitgebreide cijfermateriaal werd verzameld door de FOD WASO in samenwerking met het federale Statbel (het nationale statistiekbureau afhangend van de FOD Economie) en de gewesten en gemeenschappen. De meeste cijfers werden overigens uitgesplitst per gewest.

De samenvatting van deze analyse vindt u hier.