Beleidsnieuws

Artikel 60-contracten

Door de ordonnantie van 28 maart 2019 werden de artikel 60- contracten hervormd. Het doel was om de OCMW-praktijken te harmoniseren en vooral om het opleidingsaspect van de regeling uit te breiden. Actiris ziet toe op de uitvoering van de hervorming door de jaarverslagen van de OCMW's te beoordelen en zorgt voor technische ondersteuning en begeleiding. Actiris brengt ook verslag uit van de resultaten en verleent advies over eventuele wijzigingen aan de regeling. In de Commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) met betrekking tot de resultaten van de hervorming.

Volgens minister Clerfayt heeft de regionalisering van het artikel 60-systeem van de OCMW's naar de tewerkstellingsdiensten een positief solidariteitseffect. Het zijn niet langer de lokale besturen die de kosten op zich moeten nemen, maar het gewest. Daardoor is er minder druk op de armste OCMW's.

Vroeger moesten de OCMW's leefloners begeleiden naar werk. Ze hadden daar echter onvoldoende personeel voor, in tegenstelling tot de gewestelijke werkgelegenheidsdiensten. Door mensen naar werkgelegenheidsdiensten door te verwijzen, werd een positief integratie-effect verwacht. Tijdens de vorige regeerperiode besloot minister Gosuin om alle leefloners als werkzoekenden te beschouwen. Daardoor kunnen ze nu van dezelfde diensten van Actiris gebruikmaken, al krijgen ze minder actieve begeleiding dan werkzoekenden die zich bij Actiris inschrijven, want dat is de taak van de OCMW's.

In 2020 zijn meerdere formuliermodellen goedgekeurd, stelt minister Clerfayt, die de negentien diensten voor socioprofessionele inschakeling van de OCMW’s sindsdien gebruiken, namelijk het formulier voor een samenwerkingsaanvraag, de raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling, de individuele overeenkomst en het plan voor de verwerving van competenties. De OCMW's kunnen hun vragen over de inschakelingsbetrekkingen sturen naar het e-mailadres articles.60-61@actiris.be. Die worden dan doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen Actiris en de OCMW's vinden plaats via de Federatie van Brusselse OCMW's of via de socioprofessionele inschakelingscommissies van de OCMW’s. De OCMW's werken ook onder leiding van de Federatie van Brusselse OCMW's aan een overzicht van de aanpassingen die nodig zijn om de gewestelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de praktijk.

Op basis van het absolute aantal in te vullen arbeidsplaatsen, en van de cijfers over de werkgelegenheid via een inschakelingsbetrekking van 2019, stelt men vast dat OCMW's er in een normale situatie in slagen 7,5 tot 8,5% van de plaatsen aan te bieden in verhouding tot het aantal leefloners of ontvangers van een equivalent van een leefloon. Het doel van 10% is dus nog niet bereikt. In 2019 ging het op jaarbasis om gemiddeld 3.527 arbeidsplaatsen.

Het is nu niet langer de bedoeling om ze eenvoudigweg van de ene instantie die uitkeringen verstrekt door te sluizen naar de andere, zoals in het verleden gebeurde, vervolgt minister Clerfayt. De nieuwigheid bestond erin dat artikel 60'ers een opleiding moesten krijgen. De grote meerderheid van de leefloners die een beroep doen op artikel 60, hebben een zeer laag opleidingsniveau en maken nog steeds geen enkele kans om een baan te vinden als ze weer bij Actiris terechtkomen. Actiris moet hun dan opnieuw een opleiding aanbieden. Vanaf het begin moet men werken aan opleidingen op maat van de kwalificaties, behoeften en wensen van het doelpubliek. Dat was het uitgangspunt en het was een kleine revolutie, ook voor de OCMW's, besluit Bernard Clerfayt.

U vindt hier de volledige tekst met vraag en antwoord.

Zoek een artikel