Beleidsnieuws

Armoedeplan

Het college van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) heeft op 5 mei 2022 haar Armoedeplan 2022-2025 goedgekeurd. Dit Armoedeplan is een verdere concretisering van het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC. Liefst 37,8% van de inwoners van het Brussels Gewest riskeert armoede of sociale uitsluiting, stelt de VGC.

Na een omgevingsanalyse worden de fundamenten van het Armoedeplan geschetst, en de vier Speerpunten van het plan naar voren gebracht. De vier Speerpunten van het beleid zijn: we verhogen de toegankelijkheid van het N-aanbod voor mensen in armoede; we versterken het basisaanbod voor Brusselaars in armoede; we verhogen de inzet op het tegengaan van kinderarmoede; we helpen Brusselaars bij het realiseren van sociale grondrechten.

Een greep uit de beleidsdoelstellingen: de VGC investeert in een waaier van opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden met als doel de ontplooiing, emancipatie en duurzame tewerkstelling van Brusselaars in armoede. Ook stimuleert de VGC de groeikansen van Brusselaars door op vraag van de VGC initiatieven te ondernemen om de kennis en het gebruik van het Nederlands te stimuleren (Nederlands op de werkvloer, Nederlands voor ouders,…). Er wordt geïnvesteerd in toeleiding tot tewerkstelling, sociale economie, een vlotte overgang van het secundair onderwijs naar tewerkstelling of hoger onderwijs. Daarnaast ondersteunt de VGC het volwassenonderwijs om digitaal minder geletterde cursisten te ondersteunen om hun wegwijs te maken in de digitale leeromgeving en om hun toegang tot ICT-materiaal te verschaffen. De instellingen van het Nederlandstalig volwassenenonderwijs in Brussel kunnen via een subsidie ICT-materialen aankopen of leasen om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken.

CVO Brussel kan rekenen op ondersteuning voor cursisten in het tweedekansonderwijs, gaande van studiebegeleiding tot administratieve ondersteuning of andere problemen die te maken hebben met kansarmoede. Ligo-Brusseleer, het centrum voor basiseducatie dat inzet op ongeschoolde en laaggeletterde volwassenen, werkt via een laagdrempelig aanbod op maat van Brusselaars in armoede aan de verhoging van hun leercapaciteit en aan sleutelcompetenties die van belang zijn om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan een opstap zijn naar leren in het reguliere aanbod. De VGC subsidieert Odisee en Erasmushogeschool Brussel om taalondersteuningsprojecten te ontwikkelen voor studenten met een verhoogde kwetsbaarheid uit de graduaats- en lerarenopleidingen.

De VGC zal onderzoeken op welke manier ze haar eigen digitaal aanbod en dienstverlening zo inclusief mogelijk kan ontwikkelen voor mensen in armoede, gaat het plan verder. Dit onderzoek zet in op de drie pijlers van e-inclusie: toegang tot digitale tools, opleiding vanaf jonge leeftijd en de begeleiding van de samenleving in de richting van een digitale transformatie die voor alle doelgroepen - met inbegrip van de meest kwetsbare - toegankelijk is. De VGC wil de e-inclusie van mensen in armoede verhogen door initiatieven die digitale basisvaardigheden van Brusselaars in armoede versterken, en de drempels voor toegang tot multimedia-infrastructuur verlagen. Ze benut daarbij maximaal de expertise van het N-netwerk.

De VGC werkt via een oproep van de Vlaamse Gemeenschap mee aan de ontwikkeling van (fysieke) Digibanken voor Brusselaars in een traject naar werk. Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via drie doelstellingen: gelijke toegang tot digitale technologie, via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken en via begeleiding zorgen voor een verbeterde toegang tot essentiële diensten. De transversale VGC-werkgroep ‘e-inclusie’ onderzoekt de noden en formuleert voorstellen.

Lees hier het volledige Armoedeplan van de VGC.

Zoek een artikel