Publicaties en analyse

Advies actieplan Edusprong

Op 22 maart publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een initiatiefadvies op de Visienota “Edusprong”: Van Achterstand naar Voorsprong - Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs. De visienota werd op 12 februari 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurd in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

In het algemeen vindt de SERV de visienota waardevol en sluit de nota goed aan bij de actuele noden. De SERV vindt het een goede zaak dat er in de uitvoering van ‘Vlaamse veerkracht’ met Edusprong ook aandacht is voor een versterking van het volwassenenonderwijs om bij te dragen aan de doelen van het levenslang leren.

Daarnaast formuleert de SERV ook nog een aantal bijkomende vragen, opmerkingen en aandachtspunten. We zetten een aantal van deze krachtlijnen uit dit advies op een rijtje:

De SERV geeft duidelijk aan dat de uitrol van Edusprong het pad moet effenen voor duaal leren. Duaal leren in het volwassenenonderwijs zal van start gaan in september 2022. Het beleid, maar ook het werkveld, moeten zich hier goed op voorbereiden en daar mogen dan ook voor de SERV relancemiddelen worden voor uitgetrokken. Beroepsgerichte opleidingen in het volwassenenonderwijs zullen via de nieuwe leervorm duaal een nieuwe schwung krijgen.

Daarnaast is de SERV tevreden dat opleiding een centrale rol krijgt in de relanceplannen en akkoorden, maar is het daarbij onduidelijk wie welke rol zal opnemen. Overleg en afstemming met de arbeidsmarktactoren moeten veel sterker aan bod komen.

Er is sprake van heel wat extra middelen voor het volwassenenonderwijs. Daarbij vraagt de SERV om duidelijkheid over de exacte besteding van de middelen en de procentuele verhouding tussen de speerpunten uit de nota en de concretisering van het budget per actie of maatregel. De SERV vraagt daarom ook om te zorgen voor een overkoepelende monitoring van de verschillende plannen en schuift hiervoor het Partnerschap Levenslang Leren naar voren.

De SERV benadrukt tevens dat de nood aan digitale geletterdheid niet nieuw is en ze in de nota beter kunnen spreken van een inhaalbeweging in plaats van een relancemaatregel. Relancemiddelen moeten bijdragen aan de heropstart van de economie en dus redeneert de SERV dat het niet de bedoeling mag zijn dat de relancemiddelen zullen worden gebruikt ter compensatie voor de daling in het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.

De SERV waarschuwt ook voor Mattheuseffecten of het vergroten van de kloof in opleidingsdeelname. Er moet blijvend aandacht zijn voor de meest kwetsbaren bij alle acties. De eerste invalshoek moet dus steeds het perspectief van de lerenden zijn.

Het volledige SERV-advies actieplan Edusprong vindt u hier terug.