VGC zoekt Verantwoordelijke Leren & Ontwikkelen

 

De VGC-personeelsleden werken dagelijks voor en met de Brusselaars. Gemotiveerde, gelukkige personeelsleden die met beide voeten in de Brusselse realiteit staan, zijn de beste garantie voor een constructieve bedrijfscultuur en een professionele dienstverlening. Om dit te realiseren, voeren wij een actief HRM-beleid waarin leren en ontwikkelen een belangrijke rol spelen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om dit luik en dit team van de directie Personeel en HRM te trekken en verder te ontwikkelen.

Opdrachten

 • Je ontwikkelt, beheert en coördineert projecten en aanvragen in het kader van zowel individueel talentmanagement als organisatie-ontwikkeling. Dit doe je na een grondige analyse van de korte- en langetermijnbehoeften van personeelsleden, teams en de organisatie en om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Je hanteert daarbij een grote waaier aan leerinterventies: online, blended en klassikale leertrajecten over individuele of teamcoachings tot communities of practice.
 • Je helpt om leren en ontwikkelen duurzaam in het DNA van de VGC en haar personeelsleden te verankeren. Het toekomstige digitale leerplatform dat je mee opzet en ontwikkelt speelt daarbij een belangrijke rol.
 • Je coördineert de procedure voor de jaarlijkse functioneringsevaluaties. Je integreert de relevante info die daaruit voortkomt in de leer- en ontwikkelinterventies die je opzet.
 • Je staat in voor de monitoring van en feedback geven over de beleidsuitvoering aan het beleid.
 • Je staat in voor de voorbereiding en opvolging van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling, meer bepaald de onderdelen rond evaluatie en vorming, in samenwerking met de juridische dienst.
 • Je bent verantwoordelijk voor de digitalisering van de processen rond opleidingen, leren en evalueren.
 • Je volgt (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein en vakgebied op (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends).
 • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe partners.
 • Je geeft leiding en coacht een team. 

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Je hebt expertise en interesse in organisatiebrede veranderingstrajecten
 • Je hebt expertise en interesse in het uitwerken en ondersteunen van een brede waaier aan leerinitiatieven voor zowel individuele medewerkers als teams, diensten en organisaties
 • Netwerken: je bent een netwerker en bruggenbouwer, je werkt graag samen
 • Resultaatsgericht werken: je beschikt over analytische vaardigheden en een resultaatsgerichte aanpak
 • Je kan helder en wervend schrijven
 • Innovatief zijn: je ziet opportuniteiten, neemt initiatief en durft vernieuwen
 • Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief, luistervaardig en oplossingsgericht met aandacht voor vertrouwelijkheid
 • Je bent een goede organisator en kan zelfstandig en flexibel werken
 • Je kan transversaal denken en handelen

Voorwaarden

 • beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type op het moment van de inschrijving, ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden competenties van niveau A die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 

Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een potentieelinschattingstest: verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren;
 • een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden;
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

 • Reageertermijn: je kan je kandidatuur indienen tot en met donderdag 24 september 2020.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 5 oktober 2020.
 • De mondelinge proef vindt plaats vanaf maandag 12 oktober 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 29 oktober 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf 16 november 2020.

Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een nietgeïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 3.201,86 EUR bruto en 2.068,10 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:

 • abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;
 • MIVB-abonnement;
 • hospitalisatieverzekering;
 • maaltijdcheques;
 • verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;
 • stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken.

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op donderdag 24 september 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur verantwoordelijke Leren & Ontwikkelen’ met een kopie van het vereiste diploma. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient onmiddellijk als bijlage toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Voor meer informatie over deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM – e-mail: jobs.vgc@vgc.be of op het nummer 02 563 06 73. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met mevrouw Katrin Naert, directeur directie Personeel en HRM e-mail: katrin.naert@vgc.be of op het nummer 02 563 06 47.

Solliciteren tot
donderdag, 24 september, 2020