VGC zoekt Sociaal-cultureel werker voor verschillende gemeenschapscentra

 

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.
Concreet ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de sociaal-culturele werking van een gemeenschapscentrum op het vlak van project- en wijkwerking, programmatie en doelgroepen- en publiekswerking.
Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.
 
 • 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC De Kroon
 • 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC Den Dam
 • 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC De Platoo
 • 1 voltijdse functie als deskundige – sociaal-cultureel werker in GC Nekkersdal

Opdrachten:

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je staat in voor de ontwikkeling, het uitvoeren, evalueren en bijsturen van de sociaal-culturele werking van het gemeenschapscentrum.
 • Je voert een vrijwilligersbeleid, begeleidt en ondersteunt het team van vrijwilligers, geeft de medewerkers voldoende feedback en coaching.
 • Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.
 • Je verkent het netwerk van de gemeente, het Brussels Hoofdstad Gewest en de Brusselse rand en stimuleert samenwerkingen met het lokaal cultuurbeleid, de lokale verenigingen en met informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. de sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

Ontwikkelen van projecten en een doelgroepenwerking:

 • Je leert nieuwe doelgroepen kennen, werkt met nieuwe methodieken en invalshoeken en bouwt een specifiek doelgroepenbeleid uit voor armen, nieuwkomers en jongeren.
 • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.
 • Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.

Je communiceert over de werking van de organisatie en stelt de socio-culturele activiteiten voor aan de doelgroep:

 • Je verbindt thema’s die leven in uiteenlopende gemeenschappen in de stad met de werking van het gemeenschapscentrum.
 • Je verzorgt mee de inhoud van het tijdschrift en andere publicaties.
 • Je kan werken met sociale media en levert berichten aan voor de website.
 • Je houdt de vinger aan de pols van de buurt, wijk en de stad.

Opnemen van diverse zakelijke, administratieve en organisatorische taken:

 • Je neemt verslag op vergaderingen.
 • Je volgt de socio-culturele werking zakelijk op.
 • Je vraagt de nodige subsidies aan.
 • Je waakt over de budgetten die gebonden zijn aan je projecten.
 • Je werkt samen met de boekhouding i.k.v. de opmaak van de begroting en de afrekening van jouw projecten.
 • Je superviseert de ticketing en de technische fiches van het door jou ontwikkelde  aanbod.
 • Je neemt productionele taken op bij grote activiteiten.
 • Je maakt overzichtelijke planningen en heldere briefings op.
 • Je ontwikkelt en optimaliseert concepten, werkprocessen en procedures.
 • Samen met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Voorwaarden

 • Je hebt een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type op het moment van de inschrijving, of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B buiten een diploma hebt verworven. (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit). Houders van een buitenlands diploma dienen een academische gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.
 • Je kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. 

Schriftelijke proeven en mondelinge proef Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. − een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden.
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Bij elke proef kunnen afgevaardigden van de vakorganisaties ACOD, ACV openbare diensten en VSOA aanwezig zijn als waarnemers. Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

 • Reageertermijn: je kunt je kandidatuur indienen tot en met zondag 8 november 2020.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op vrijdag 20 november 2020.
 • De mondelinge proeven vinden plaats vanaf dinsdag 24 november 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 17 december 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf 1 januari 2021 voor GC De Kroon en GC Den Dam, 1 maart 2021 voor GC De Platoo en 1 april 2021 voor GC Nekkersdal. Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel. (Afhankelijk van de coronamaatregelen).

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 8 november 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige - sociaal-cultureel werker’ met een kopie van het vereiste diploma. Je kunt het standaard CV downloaden op de website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma moet je onmiddellijk als bijlage toevoegen, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Solliciteren tot
zondag, 8 november, 2020