VGC zoekt Deskundige - projectmedewerker Aximax

 

In een contractuele functie doorloop je een inwerktijd van 12 maanden. Tijdens deze periode word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je deelnemen aan specifieke vormingen.

Beschrijving

De jeugddienst staat in voor de voorbereiding, evaluatie en uitvoering van het Nederlandstalige jeugdbeleid van de VGC in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Jeugdcentrum Aximax is de operationele poot van de jeugddienst en heeft een eigen infrastructuur, team en aansturing. Aximax organiseert van creatieve en sportieve jaar- en vakantieactiviteiten voor Brusselse kinderen van 2,5 tot 14 jaar. Daarnaast werkt Aximax ook buurtgericht door onder meer de organisatie van evenementen en acties in de buurt. Meer info vind je op www.jcaximax.be. Als projectmedewerker bij jeugdcentrum Aximax bestaat je taak, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, uit de operationele uitwerking van het vrijetijds- en vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van het jeugdcentrum. Je werkt mee aan een werking die zowel ingebed is in de buurt als op regionaal niveau en zet waar mogelijk participatieve projecten op. Je komt hierbij in contact met (boven)lokale actoren, workshopbegeleiders, animatoren, kinderen en jongeren en hun ouders.

Opdrachten

Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:

 • Je ondersteunt en ontwikkelt mee verder het beleid van het jeugdcentrum.

Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein:

 • Je stuurt workshopbegeleiders, animatoren en vrijwilligers aan;
 • Je onderhoudt contacten met partners en netwerken op lokaal en regionaal niveau en vertegenwoordigt het jeugdcentrum in diverse overlegorganen;
 • Je ondersteunt bij inschrijvingen.

Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:

 • Je detecteert en zet vernieuwende projecten op in en rond het jeugdcentrum en volgt deze op.

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.

Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):

 • Je zorgt voor de inhoudelijke en praktische uitwerking van de vrijetijds- en vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren;
 • Je staat in voor de promotie en communicatie van het jeugdcentrum en haar activiteiten;

Je detecteert en zet participatieve buurtprojecten op met lokale partners en buurtbewoners;

 • Je staat in voor de logistieke en administratieve opvolging van deze activiteiten.

Waardegebonden competenties
Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • flexibel reageren: regelmatig avond- of weekendwerk en grote beschikbaarheid op woensdagnamiddag en tijdens de vakantieperiodes waarin het jeugdcentrum activiteiten opzet.
 • affiniteit hebben met de doelgroep (animatoren, professionele jeugdwerkers, lokale partners, kinderen en jongeren).
 • creatief handelen
 • kunnen netwerken

Toelatingsvoorwaarden

 • beschikken over een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type of beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type op het moment van de inschrijving;
 • ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden competenties van niveau B die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit;
  • Laatstejaarsstudenten 2020-2021 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd;
  • Houders van een buitenlands diploma dienen een academisch gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.
 • een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Schriftelijke proeven en mondelinge proef
Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een potentieelinschattingstest: verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren;
 • een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden;
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

Reageertermijn: je kan je kandidatuur indienen tot en met donderdag 17 september 2020.

 • De schriftelijke proef vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020.
 • De mondelinge proef vindt plaats vanaf maandag 5 oktober 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 29 oktober 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf 16 november 2020.

Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige (B111) een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2.409,57 EUR bruto en 1.750,33 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:

 • abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;
 • MIVB-abonnement;
 • hospitalisatieverzekering;
 • maaltijdcheques;
 • verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;
 • stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op donderdag 17 september 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige Aximax’ met een kopie van het vereiste diploma. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient onmiddellijk als bijlage toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Voor meer informatie over deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM – e-mail: jobs.vgc@vgc.be of op het nummer 02 563 06 73. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met de heer Neal Raes, coördinator algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport e-mail: neal.raes@vgc.be of op het nummer 02 563 05 32.

Solliciteren tot
donderdag, 17 september, 2020