VGC zoekt Adjunct van de directeur - Erfgoedmedewerker

 

In een contractuele functie doorloop je een inwerktijd van 12 maanden. Tijdens deze periode word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je deelnemen aan specifieke vormingen.

Wat doe je?

Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Erfgoed en werk je mee aan de bredere uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport. Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de (algemene) directie bereikt worden. Samen met het team geef je uitvoering aan het cultureel-erfgoedconvenant. Je volgt de laatste evoluties inzake publiekswerving en communicatie en implementeert ze in je opdracht.

Opdrachten

Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema's;

 • Je initieert de opmaak en implementatie van de communicatiestrategie die zorgt dat de werking van de erfgoedcel gekend is bij verschillende doelgroepen.
 • Je experimenteert met nieuwe, frisse concepten op het vlak van communicatie en publiekswerking en past vlot hedendaagse technieken toe.
 • Je volgt de ontwikkelingen inzake publiekswerking en communicatie op theoretisch en operationeel niveau.

Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema's en beheerstaken;

 • Je brengt erfgoedorganisaties en -gemeenschappen samen rond evenementen en erfgoedinitiatieven, bv. de coördinatie van de jaarlijkse Erfgoeddag in Brussel.
 • Je ondersteunt mee erfgoedinitiatieven van organisaties.
 • Je draagt bij aan expertise-ontwikkeling op het vlak van publiekswerking en communicatie binnen het netwerk en zorgt voor de uitwisseling van goede praktijken.

Coördineren van de werkzaamheden en de processen;

 • In overleg met de leidinggevende ben je verantwoordelijk voor verschillende processen en je werkt resultaatgericht. Je stuurt waar nodig medewerkers/partners aan en zorgt voor goede afspraken zodat projecten op een correcte manier ontwikkeld worden.

Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid;

 • Je werkt mee aan rapportage en geeft deskundig advies aan het werkveld, collega's en het beleid.

Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends);

 • Je bent op de hoogte van inhoudelijke ontwikkelingen en tendensen binnen het erfgoeddomein. Je hebt affiniteit met de bestaande wetgeving en procedures en kan deze vlot toepassen.

Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten.

 • Je vertolkt loyaal het standpunt van de administratie en het beleid.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties
Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Flexibel zijn, occasionele avond- en weekendvergaderingen/werkzaamheden
 • Kennis van hedendaagse vormen van publiekswerking en communicatie
 • Opvolgen van concrete evoluties binnen de erfgoedsector
 • Goesting om zich verder te verdiepen in het cultureel-erfgoedveld en het cultureel erfgoed

Toelatingsvoorwaarden

 • beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type op het moment van de inschrijving, ofwel beschikken over een attest waaruit blijkt dat je beschikt over de niveaugebonden competenties van niveau A die buiten diploma zijn verworven, overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Schriftelijke proeven en mondelinge proef
Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een potentieelinschattingstest: verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren;
 • een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden;
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

 • Reageertermijn: je kan je kandidatuur indienen tot en met donderdag 17 september 2020.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op maandag 28 september 2020 om 17 uur.
 • De mondelinge proef vindt plaats vanaf maandag 5 oktober 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 29 oktober 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf maandag 16 november 2020.

Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 3.201,86 EUR bruto en 2.068,10 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:

 • abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;
 • MIVB-abonnement;
 • hospitalisatieverzekering;
 • maaltijdcheques;
 • verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;
 • stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op donderdag 17 september 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur erfgoedmedewerker’ met een kopie van het vereiste diploma. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient onmiddellijk als bijlage toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Voor meer informatie over deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM - e-mail: jobs.vgc@vgc.be of op het nummer 02 563 06 73. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met mevrouw Karina Luytens, coördinator Cultuur, Jeugd en Sport - e-mail: karina.luytens@vgc.be of op het nummer 02 563 05 50.

Solliciteren tot
donderdag, 17 september, 2020