VDAB zoekt administratief medewerker

 

Vacature in het kort
Opgelet, deze vacature richt zich uitsluitend tot personen met een handicap of chronische ziekte die voldoen aan de specifieke voorwaarden, die verderop worden opgesomd. Het gaat namelijk om een voorbehouden betrekking, met als doel kansen te geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moelijker hebben op de arbeidsmarkt. Een deeltijds arbeidsregime van 80% is bespreekbaar. Wil jij mee je schouders zetten onder de professionele organisatie van cursussen binnen Business Support, retail, ICT en NT2 (Nederlands als tweede taal)? Ben je nauwgezet, klantvriendelijk en hou je ook van onthaaltaken? Ben je flexibel en stressbestendig? Ben je een teamplayer en schrikt spreken voor een groep je niet af? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Functiecontext
Als administratief medewerker ondersteun je de opleidingen in het team BUSRIT (Business support,
Retail & ICT) en NT2:

 • Je registreert de gegevens nauwkeurig en tijdig
 • Je maakt documenten en attesten op volgens de onderrichtingen
 • Je volgt de externe klant of interne medewerker administratief op
 • Je verbetert voortdurend de kwaliteit van de (klanten)dossiers
 • Je informeert klanten over hun administratieve rechten en plichten
 • Je zorgt samen met de collega’s voor een permanente dienstverlening
 • Je vangt externe bezoekers of interne medewerkers klantgericht op
 • Je maakt deel uit van een administratieve pool
 • Je neemt je rol op binnen de onthaal equipe
 • Je geeft duidelijke en correcte info, zowel bij telefonische, face-to-face als online contacten
 • Je probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Zo nodig verwijs je door en zoek je hulp
 • Je verricht administratieve ondersteuning van de dienst
 • Je staat in voor een correcte archivering en de postbedeling
 • Hiervoor beschik je over een gedegen kennis van Word, Excel, Gmail
 • Je past procedures en richtlijnen op een correcte manier toe
 • Je draagt actief bij aan het realiseren van de team- en dienstdoelstellingen.
 • Je komt terecht in een team van 16 collega’s

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van
Vlaanderen.

 • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
 • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
 • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
 • Bekijk het filmpje: 'Werken bij VDAB'.

Functiebeschrijving
Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent minimum in het bezit van een hoger secundair diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid.

Het gaat om een voorbehouden betrekking voor personen met een handicap of chronische ziekte die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • personen met een bijstandsveld W2 of W3, toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

EN/OF

 • personen van wie de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding beslist dat zij voor onbepaalde duur recht hebben op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM);

EN/OF

 • personen van wie de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding beslist dat zij recht hebben op collectief maatwerk of een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor een duur van vijf jaar

Meer info hierover vind je via: https://overheid.vlaanderen.be/voorbehoudenbetrekkingen
Na aanwerving wordt er een integratieprotocol opgemaakt met daarin afspraken en/of maatregelen om tot een optimale integratie binnen de organisatie te komen. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie

Competenties

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie.
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren.
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten.
 • Oordeelsvorming: Mening uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria.
 • Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

Bijkomende voorwaarden en verwachting

 • Je bent PC-vaardig
 • Telefonische en schriftelijke klantvriendelijkheid liggen in je natuurlijke aard
 • Kennis Frans is een troef voor deze functie
 • Je hebt een hands-on mentaliteit: je bent een doener. Je merkt zelf werk op en pakt zaken meteen aan.

Toelatingsvoorwaarden
Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 4. Je slaagt in de selectieprocedure.

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal C111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden.
 • Je aanvangssalaris is minimaal 1988,54 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Hoe kan je solliciteren?

 • Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 augustus 2019.
 • Je sollicitatie met CV én motivatiebrief moet online ingediend worden via de link "solliciteer online".
 • Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.
 • Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen:
  • je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling.


Vragen?
Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:
Renske Tondeur, teamleider
Renske.tondeur@vdab.be of tel. 02/235 18 42

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je
contact opnemen met:
Els Kenens, HR-consulent
els.kenens@vdab.be of tel. 016/29 88 96

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op
www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteren tot
zondag, 25 augustus, 2019