Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg zoekt een medewerker inclusie en beleidsondersteuning

 

Profiel
De medewerker inclusie en beleidsondersteuning heeft vanuit de voeling met het werkveld een goed
zicht op de inclusie-noden van kwetsbare groepen, met speciale aandacht voor personen met een
handicap. Hij focust daarbij vnl. op het Vlaamse beleid, maar heeft ook oog voor de evoluties bij de
andere gemeenschappen. Hij capteert signalen en geeft aan waar zich beleidsmatig moeilijkheden
voordoen. In overleg met partners uit het welzijnswerk -of ze nu social profit, profit of burgergestuurd
gedreven zijn- onderbouwt hij deze signalen, doet hij suggesties voor verbetertrajecten of zet hij
concrete acties op.

Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:
• De beleidsevoluties i.v.m. kwetsbare groepen op de voet volgen en je blijvend informeren over de toepassing ervan in Brussel.
• Sectoroverschrijdend een netwerk uitbouwen en onderhouden met relevante actoren en sleutelfiguren en hen onderling verbinden, met specifieke aandacht voor de organisaties werkzaam voor personen met een handicap.
• Het in kaart brengen of onderzoeken van specifieke thema’s die een grote impact hebben op kwetsbare groepen of op de welzijns- en zorgsector.
• Voeling houden met en gevoed worden door de ervaringen uit de praktijk om draagkracht en slagkracht te creëren en concrete acties uit te werken die zijn afgestemd op de noden en behoeften van het Brussels werkveld.
• Organiseren van inspraakmomenten met het Brussels werkveld om de impact van maatschappelijke evoluties en beleidsontwikkelingen op te vangen of daarover te informeren.
• Aftoetsen en toepasbaar maken van (Vlaamse) beleidsontwikkelingen en –concepten aan de Brusselse context.
• Aanzetten tot nieuw denken in beleid door relevante overheden proactief te informeren en nieuwe inzichten aangaande welzijn, zorg en ondersteuning aan te reiken.
• Bekendmaken en verspreiden van verworven inzichten, resultaten of acties op uiteenlopende fora en media.

Kerncompetenties
• Je kan problemen -op een systematische wijze- analyseren, relevante data en informatie verzamelen, en hiertussen verbanden leggen.
• Je bent in staat relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends op te volgen en te duiden.
• Je kunt toekomstgericht en strategisch denken en dit conceptueel vertalen.
• Je hebt voeling met politieke besluitvorming en regelgeving en kan dit kaderen in een Brusselse context.
• Je kan inzichten en boodschappen op een begrijpelijke en overtuigende wijze overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling.

• Je bent sterk in mensen met elkaar verbinden, zodat het geheel groter wordt dan de som van de delen.
• Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden.
• Je kan participatief met alle betrokkenen werken aan een gezamenlijk resultaat.
• Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega’s, partners of doelgroep.
• Je werkt vanuit een open geest, zonder vooroordelen, en kan vlot om met verschillende soorten doelgroepen.
• Je kan de voortgang van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden bewaken.
• Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.
• Je respecteert de waarden van de organisatie.
• Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.

Om deze functie goed uit te voeren, is het belangrijk dat je
• een analytische geest hebt, aangevuld met een goede dosis creativiteit;
• kennis hebt van het institutioneel kader en de bevoegdheidsverdeling in Brussel en van de regelgevingen aangaande personen met een handicap en andere kwetsbare groepen;
• zelfstandig kan werken;
• goed kan plannen en procesgericht kan werken;
• oplossingsgericht denkt en initiatief durft nemen;
• vlot contacten legt en een goede netwerker bent;
• over een grote portie interpersoonlijke vaardigheden beschikt;
• een open, eerlijke en nieuwsgierige blik hebt op de samenleving;
• participatief werken onontbeerlijk vindt;
• Brussel een warm hart toedraagt en er liefst ook woont;
• een resultaatgerichte aanpak voorstaat.

Vaktechnische competenties
Je hebt inzake opleiding en ervaring
• minimum een bachelordiploma;
• relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;
• affiniteit met de Brusselse welzijnssector.

Aangaande het thema
• heb je terreinervaring in de Brusselse welzijns- en zorgsector;
• heb je kennis van de Brusselse sector voor personen met een handicap of andere kwetsbare doelgroepen of kan je je deze vlug eigen maken;
• heb je interesse in de werking van ecosystemen of in de relatie social profit – profit - burgerinitiatieven.

Aangaande de methodologische aanpak
• beschik je over vergadertechnische competenties;
• heb je ervaring in het begeleiden of coachen van groepen;
• kun je methodologische en groepsdynamische tools toepassen en tot juiste besluitvorming komen;
• heb je een uitgesproken en aantoonbare interesse in methoden en technieken inzake wetenschappelijk onderzoek;
• kan je nieuwe informatie en ideeën snel opnemen, analyseren en verwerken.

Aangaande talenkennis
• begrijp, lees, spreek en schrijf je vlot Nederlands;
• heb je actieve kennis van het Frans;
• is elke andere gesproken taal een pluspunt;
• heb je goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en kan je ideeën en feiten op een heldere wijze verwoorden en presenteren.

Wij bieden je
• een voltijds contract van onbepaalde duur;
• een loon volgens barema’s van PC 329, aangevuld met maaltijdcheques;
• een flexibele werkomgeving;
• een directe ondersteuning en klankbord van onze medewerker nabije zorg en beleidsondersteuning;
• leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s.

Is de bovenstaande vacature ‘medewerker inclusie en beleidsondersteuning’ iets voor jou? Solliciteer
dan vóór 7 november 2021.

T.a.v. Narges Ghiasloo
narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be
0483 06 03 14

Solliciteren tot
zaterdag, 6 november, 2021