Functiespecifiek aanwervingsexamen voor adjunct van de directeur - Kinesist bij VGC

 

In een contractuele functie doorloop je een inwerktijd van 12 maanden. Tijdens deze periode word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je deelnemen aan specifieke vormingen.

Beschrijving

Als kinesitherapeut ben je mee verantwoordelijk voor het paramedisch handelen binnen multidisciplinaire teams: je behandelt de doelgroepen van het CAR ‘De Poolster’ op het vlak van motorische ontwikkelingsproblemen. Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de doelstellingen van CAR ‘De Poolster’, zoals beschreven in de missie, visie en waarden, bereikt worden.

Opdrachten

Coördineren en uitvoeren van het paramedisch handelen binnen multidisciplinaire teams:

 • Je onderzoekt de aangemelde kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen;
 • Je bespreekt de onderzoeksresultaten met het team;
 • Je stelt een diagnose in overleg met andere disciplines;
 • Je formuleert een advies;
 • Je stelt een multidisciplinair verslag op;
 • Je werkt samen met verwijzende en betrokken instanties;
 • Je geeft psychomotorische sessies in groep en individueel;
 • Je traint de grove motoriek door middel van verschillende motorische programma’s;
 • Je houdt rekening met de leef- en ontwikkelingscontext van de behandelde kinderen.

Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden en de processen binnen het CAR ‘De Poolster’, overeenkomstig de operationele doelstellingen.
Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen de eigen discipline.
Vertegenwoordigen van het CAR ‘De Poolster’ bij ouders/betrokkenen en verwijzers.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties
Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • kennis hebben over o.a.:
  • de normale psychomotorische ontwikkeling en het onderzoeken van psychomotorische problemen
  • het onderzoeken van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme ...)
  • het correct gebruik van diagnostisch materiaal
 • cultuursensitief handelen
 • discreet handelen
 • vlotte teamplayer

Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type in de kinesitherapie op het moment van de inschrijving;
 • Laatstejaarsstudenten 2020-2021 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma hebben voorgelegd.
 • Houders van een buitenlands diploma dienen een academische gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

Schriftelijke proeven en mondelinge proef
Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen achtereenvolgens de volgende proeven af:

 • een schriftelijke proef die bestaat uit een potentieelinschattingstest: verschillende vragenlijsten rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren;
 • een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden;
 • een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke vereisten van de functie.

Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt.

Timing

Infomoment: we organiseren een vrijblijvend infomoment op woensdag 9 september en zaterdag 12 september 2020

 • Reageertermijn: je kan je kandidatuur indienen tot en met donderdag 17 september 2020.
 • De schriftelijke proef vindt plaats op zaterdag 26 september 2020.
 • De mondelinge proef vindt plaats vanaf donderdag 8 oktober 2020.
 • Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 29 oktober 2020 (richtdatum).
 • Indiensttreding voorzien vanaf 1 januari 2021.

Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.

Aanbod

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van adjunct van de directeur (A111) een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2.612,66 EUR bruto en 1.817,68 EUR netto), aangevuld met de volgende voordelen:

 • abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De Lijn), fietsvergoeding;
 • MIVB-abonnement;
 • hospitalisatieverzekering;
 • maaltijdcheques;
 • verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist;
 • stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont;
 • goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken.

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op donderdag 17 september 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur kinesist’ met een kopie van het vereiste diploma. De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient onmiddellijk als bijlage toegevoegd te worden, zoniet is je kandidatuur ongeldig.

Voor meer informatie over deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM – e-mail: jobs.vgc@vgc.be of op het nummer 02 563 06 73. Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met mevrouw Soetkin Suetens, adjunct van de directeur algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin – De Poolster e-mail: soetkin.suetens@vgc.be of op het nummer 02 430 68 68.

Solliciteren tot
donderdag, 17 september, 2020