Privacyverklaring Tracé Brussel vzw

 

Tracé Brussel vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Dit houdt concreet in dat we:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens worden hieronder beschreven.

 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de aangegeven doeleinden.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partners, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Via onze privacyverklaring informeren we u op een duidelijke en transparante manier hoe Tracé Brussel vzw precies omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of bemerkingen heeft, kunt u met ons contact opnemen via:

Tracé Brussel vzw

Antwerpselaan 26
1000 Brussel
02 511 99 72
info@tracebrussel.be

Tracé Brussel vzw

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken. Dit doen we samen met een netwerk van partners.
Aangezien onze werking zeer divers is en de impact op het verwerken van persoonsgegevens bijgevolg zeer verschillend is, is onze privacyverklaring onderverdeeld in 3 verschillende hoofdstukken.

 


Ik ben een lezer

 

Welke persoonsgegevens en waarom?

Tracé Brussel vzw wilt iedereen die dit wenst op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het Brussels opleidings-en tewerkstellingslandschap. Dit doen we in de eerste plaats via verschillende informatieve websites. Daarnaast vertrekt er wekelijks de Tracé Brussel Nieuws waarin we informatie bundelen over belangrijke events, focussen op nieuwe beleidsevoluties of inspireren met nieuws uit de sector.

Om deze doelstelling te realiseren verzamelen we volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens: naam en voornaam

 • contactgegevens: e-mail

 • organisatiegegevens: naam organisatie (optioneel)

De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd mits uw uitdrukkelijk akkoord. Uw persoonsgegevens worden gegevens uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en het beheren van uw abonnement. Uw persoonsgegevens worden bijgehouden via MailChimp.

In verband met de website houdt Tracé Brussel vzw geen enkele persoonsgegevens bij. We gebruiken enkel geanonimiseerde informatie zoals bijvoorbeeld bezoekersaantal webpagina’s of klikpercentages bij artikels om de kwaliteit van onze websites te verbeteren.

Bewaartermijn?

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden bijgevolg meteen verwijderd wanneer een lezer aangeeft dat hij de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

Uw rechten?

Recht op toegang

U heeft het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. U mag hiervoor steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

U mag eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

U mag eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde. Om uw identiteit hierbij te kunnen controleren en misbruik te voorkomen, zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@tracebrussel.be.

Uiteraard kan u ook een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
commission@privacycommission.be

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

Voor het versturen van de nieuwsbrief werkt Tracé Brussel vzw op grond van ondubbelzinnige actieve toestemming. Dit houdt in dat elke lezer de nieuwsbrief pas ontvangt na het geven van zijn uitdrukkelijk akkoord voor het gebruik van de noodzakelijke persoonsgegevens.

Elke lezer kan zich op elk moment uitschrijven op de Tracé Brussel nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden dan onmiddellijk verwijderd uit de database.

Aangezien we uw gegevens bewaren via MailChimp, is deze laatste verwerker van de data. Bijgevolg heeft Tracé Brussel vzw een verwerkersovereenkomst met MailChimp waarin de afspraken rondom het gebruik van de data en de bescherming hiervan om de privacy te waarborgen zijn vastgelegd.

Tenslotte benadrukken we dat deze persoonsgegevens nooit doorgegeven of beschikbaar gesteld worden aan andere derden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Tracé Brussel vzw hanteert een wachtwoordbeleid.

 • Enkel aangeduide medewerkers hebben toegang tot de databank van MailChimp.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren.

 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Deze wijziging zullen we voortdurend aankondigen via onze website.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur ons een
e-mail indien u deze wenst te raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een lezer’ gebeurde op 17 juli 2018.


Ik ben een klant

 

Welke persoonsgegevens en waarom verwerken

Om begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden in de Brusselse Werkwinkels, in Leerwinkel Brussel en in het Infopunt Jobstudent Brussel - alle drie georganiseerd door Tracé Brussel vzw - is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van een heel aantal persoonsgegevens. Enkel op die manier slaagt Tracé Brussel vzw er in om een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat te bieden en uw profiel te matchen aan de juiste job, cursus en/of opleiding.

De begeleiding van Tracé Brussel vzw is hierbij steeds vrijblijvend en gebeurt op basis van een contractuele grond.

Met volgende persoonsgegevens gaat Tracé Brussel vzw aan de slag:

 • identiteitsgegevens als naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en nationaliteit

 • contactgegevens als adres, telefoonnummer, e-mail

 • socio-economische gegevens als land van herkomst, arbeidskaart, leefsituatie, burgerlijke staat

 • gegevens en documenten i.v.m. tewerkstelling en opleiding als diploma’s en attesten, talenkennis, computerkennis, werkervaring, cv, motivatiebrieven

Al deze persoonsgegevens worden samen met de genomen begeleidingsacties bijgehouden in een persoonlijk klantendossier. Het gaat hierbij om het databanksysteem Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management (CRM).

Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om stil te staan bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Bijgevolg voeren we op regelmatige basis verschillende analyses en statistieken uit. Hierbij worden de persoonsgegevens echter altijd anoniem verwerkt.

Voor de klanten van de Brusselse Werkwinkels, georganiseerd door Tracé Brussel vzw, is er een samenwerkingsovereenkomst met Actiris en VDAB. Daarom worden de persoonsgegevens en begeleidingsacties eveneens genoteerd in het door hen voorziene datasysteem. Indien u niet wilt dat Tracé Brussel vzw hierin registreert, kunnen we geen begeleiding opstarten.

Bewaartermijn

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens van klanten worden niet langer dan 5 jaar bewaard na het afsluiten van het klantendossier (non-actieve status). Deze termijn werd gekozen om de continuïteit in de begeleiding te garanderen bij terugkeer van een klant.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Recht op toegang

Als klant heeft u recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. Als klant mag u steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

Als klant mag u eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

Als klant mag u eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid

Als klant heeft u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde. Dit recht staat enkel open indien de bewerking wordt verricht met geautomatiseerde procedés. Om uw identiteit hierbij te kunnen controleren en misbruik te voorkomen, zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uiteraard heeft kan u ook een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
commission@privacycommission.be

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers en derden met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tracé Brussel vzw maakt gebruik van een derde partij voor:

 • het doorgeven van informatie aan tewerkstellingsdiensten Actiris en VDAB

 • uitbouw en ondersteuning m.b.t. Microsoft Dynamics 365 CRM

 • ondersteuning en beveiliging van de IT-infrastructuur

Aan andere partijen zullen wij nooit uw persoonsgegevens overmaken tenzij de wet ons verplicht om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens Tracé Brussel vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt tot de medewerkers binnen Tracé Brussel vzw.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We zorgen voor de onherkenbaarheid van persoonsgegevens waar nodig.

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een klant’ gebeurde op 17 juli 2018.


Ik ben een partner

 

Welke persoonsgegevens en waarom verwerken

Om Brusselse werkloosheid aan te pakken en de positie van alle werkzoekenden op de arbeidsmarkt te versterken, werkt Tracé Brussel vzw op regionaal, zonaal en sectoraal vlak samen met een netwerk van partners. Bij de uitbouw van dit netwerk verzamelt Tracé Brussel vzw persoonsgegevens van werknemers van partners waarmee we samenwerken.

Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigde grond. Samen werken aan innovatieve wegen naar werk, opleiding en een solidaire economie impliceert namelijk dat we met elkaar in contact gaan en elkaar op de hoogte houden van zinvolle initiatieven.

Per organisatie of school verwerkt Tracé Brussel vzw volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens als naam werknemer

 • contactgegevens als adres, telefoonnummer, e-mail

 • gegevens i.v.m. tewerkstelling als functie

Al deze persoonsgegevens worden bijgehouden in het databanksysteem Microsoft Dynamics 365 Customer Relationship Management (CRM).

Bewaartermijn

Tracé Brussel vzw gebruikt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens van werknemers worden bijgevolg meteen verwijderd of aangepast wanneer een medewerker niet langer in dienst is van de betrokken organisatie of school.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Recht op toegang

Als partner heeft u recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook van het specifieke karakter van de verwerking, met inbegrip van het doel van de verwerking van deze gegevens. Als klant mag u steeds een kopie van uw gegevens opvragen.

Recht op verbetering en verwijdering

Als partner mag u eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. U kan uw persoonsgegevens ook laten aanpassen of verbeteren.

Recht op beperking of verzet

Als partner mag u eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt worden wanneer u de juistheid van die gegevens betwist (beperking voor de duur die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren) of u verzetten tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid

Als partner heeft u het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen. U heeft eveneens het recht om die gegevens door te geven aan een derde. Om uw identiteit hierbij te kunnen controleren en misbruik te voorkomen, zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u in de eerste plaats om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Uiteraard heeft kan u ook een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 48 00
commission@privacycommission.be

Verstrekking en uitwisseling van gegevens

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers en derden met wie we de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tracé Brussel vzw maakt binnen luik partnerwerking gebruik van een derde partij voor:

 • uitbouw en ondersteuning m.b.t. Microsoft Dynamics 365 CRM

 • ondersteuning en beveiliging van de IT-infrastructuur

Aan andere partijen zullen wij nooit uw persoonsgegevens overmaken tenzij de wet ons verplicht om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.

Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Antivirusprogramma’s werden op alle pc’s geïnstalleerd.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Wijziging privacyverklaring

Tracé Brussel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.

De laatste wijziging aan de Privacyverklaring ‘Ik ben een partner’ gebeurde op 17 juli 2018.