Vooraan

Wijziging oprichtingsdecreet VDAB

Het Regeerakkoord bevat inzake werkgelegenheid de volgende ambitieuze doelstelling: De Vlaamse Regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Om dit te realiseren breidde het Regeerakkoord de opdracht van de VDAB uit tot activeringsregisseur, loopbaanregisseur en dataregisseur. Op 20 mei 2020 wijzigde de Vlaamse Regering definitief het decreet tot oprichting van de VDAB met betrekking tot deze regierollen.  

De aanstelling van VDAB als activerings-, loopbaan- en dataregisseur is ingegeven vanuit de optiek dat de arbeidsmarkt niet enkel bestaat uit werkenden en werkzoekenden, maar dat er naar de volledige bevolking op beroepsactieve leeftijd moet gekeken worden. Tevens dient dit een antwoord te bieden op het onevenwicht op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. Het begrip ‘regisseur’ wordt gedefinieerd als de instantie die op permanente wijze voor een uniform referentiekader zorgt om de opdrachten te kunnen uitvoeren.

Als activeringsregisseur zal VDAB in eerst instantie trachten het arbeidsmarktpotentieel in kaart te brengen en effectief te activeren en te laten instromen in de arbeidsmarkt. Als loopbaanregisseur onderneemt VDAB de nodige acties om de burger te ondersteunen om van zijn loopbaan een duurzame loopbaan te maken. Deze beide taken betekenen dat VDAB iedere persoon op beroepsactieve leeftijd zal activeren en begeleiden gedurende de loopbaan. Verder zal VDAB ook een uniform referentiekader bepalen om de doelgroep te activeren, maar deze doelgroep ook proactief te detecteren en te contacteren. Ten slotte houdt VDAB ook de gegevens bij van de doelgroep om deze nadien te analyseren en te verwerken, en daarna ook te delen met betrokken partners en actoren.

Als dataregisseur streeft VDAB er naar om ook in de toekomst de pionier te blijven op het vlak van ontwikkeling en terbeschikkingstelling van innovatieve en nieuwe vormen van dienstverlening gebaseerd op data en ondersteund door artificiële intelligentie. VDAB krijgt de taak om proactief gegevens te verzamelen, te analyseren en te verwerken. VDAB zal met deze verzamelde data ook betrouwbare en transparante arbeidsinformatie verschaffen en een relevant aanbod voorzien voor werkgevers en personen.

Belangrijk om op te merken is dat de rol als dataregisseur de opdracht met zich mee brengt om ‘de verhoging van de werkzaamheidsgraad te faciliteren of een duurzame loopbaan te realiseren van de personen op beroepsactieve leeftijd die in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd zijn’. De Raad van State wierp in haar advies de vraag op of het wel helemaal duidelijk is of deze taak ‘betrekking kan hebben op personen op beroepsactieve leeftijd die niet in het Vlaams Gewest zijn gedomicilieerd, ermee rekening houdend dat de VDAB ook bevoegd is voor de beroepsopleiding van Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.

De doelstelling van dit kaderdecreet is het decretaal verankeren van de rol als  loopbaanregisseur  als  opdracht  voor  VDAB,  overeenkomstig  de bepalingen  hierover  in  het  Vlaams  regeerakkoord.  De  concrete  invulling hiervan is onderwerp van een verdiepingsdecreet en verdere uitvoeringsbesluit(en). Daarin zullen de regisseursrollen verder uitgediept worden met de vermelding van specifieke doelgroepen, data die VDAB wil benutten, verwerken en bewaren, en de doelstelling(en) van het aanwenden van deze data per regisseursrol. De sociale partners zullen nauw betrokken worden bij deze concrete invulling als leden van de Raad van Bestuur van VDAB.

Het volledige decreet kunt u hier terugvinden.