Beleidsnieuws

Vraag over tewerkstellingsmaatregel SOCECO

Op 26 mei 2021 vroeg Dhr. Gilles Verstraeten (N-VA) tijdens de Commissie voor Economische Zaken en Tewerkstelling toelichting aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) betreffende de 30 miljoen euro die dit jaar werd uitgetrokken voor de nieuwe tewerkstellingsmaatregel SOCECO (ofwel inschakelingsbanen). 

Het gaat hier om werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd staan waaronder laaggeschoolde langdurige werklozen, NEET’s en specifieke doelgroepen. Via een inschakelingstraject bij een gemandateerde inschakelingsonderneming worden zij sociaal en professioneel begeleid om binnen twee of vijf jaar door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In totaal werden hiervoor 125 sociale inschakelingsondernemingen geselecteerd, goed voor 1.200 jobs.

Dhr. Verstraeten vraagt wanneer er een grondige evaluatie zal worden uitgevoerd van deze maatregel en of er cijfers ter beschikking worden gesteld die de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt moeten aantonen. Ook vraagt hij meer uitleg over welke sociale ondernemingen het gaat, welke sociale partners geconsulteerd zijn alvorens dit bedrag uit te rekenen en met welke middelen deze maatregel wordt gefinancierd (Europese middelen, economisch herstelplan, …).

In zijn antwoord geeft Minister Bernard Clerfayt aan dat het gaat om een belangrijk aspect van hun beleid om werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt af staan, weer aan de slag te krijgen. De middelen vallen strikt gezien niet onder de economische herstelplannen maar zijn een structurele maatregel om het steeds dringendere probleem van langdurige werkloosheid aan te pakken. De nieuwe ordonnantie werd met een grote meerderheid in het parlement goedgekeurd en heeft dus een breed draagvlak. Op de vraag om welk soort ondernemingen het precies gaat, verwijst hij naar de lijst met gemandateerde inschakelingondernemingen.

Meer info vindt u hier.