Beleidsnieuws

Vlaamse Regering geeft startschot voor duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs

In de memorie van toelichting bij het decreet duaal leren en de aanloopfase van 30 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering de ambitie te kennen om het stelsel van duaal leren uit te breiden naar het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Op 24 mei 2019 gaf de uittredende regering haar goedkeuring voor de twee startnota’s voor deze onderwijsniveaus.

Net als in het secundair onderwijs wordt duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs beschouwd als een geïntegreerd traject waarbij een lerende een aanzienlijk deel van de aan te leren competenties binnen een opleiding op een leerwerkplek. Het doel blijft steeds het verwerven van een onderwijskwalificatie, de opleidingsinstelling draagt dan ook altijd de eindverantwoordelijkheid voor het traject van de lerende. SYNTRA Vlaanderen zou ook opnieuw optreden als werkplekregisseur, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en Sectorale Partnerschappen worden dan ook aangevuld met vertegenwoordigers uit het hoger en volwassenenonderwijs. Voor beide onderwijsniveaus beoogt men ten slotte telkens een modelovereenkomst.

Gezien de verschillende kaders en context zal er voor deze onderwijsvormen telkens een andere aanpak gehanteerd worden t.o.v. het secundair onderwijs. Zo zal de werkplekcomponent minimum 1/3 van de opleidingstijd bedragen (secundair: min. 60%). In tegenstelling tot het secundair onderwijs wil de overheid voor het hoger en volwassenenonderwijs geen opleidingsmatrix vastleggen maar eerder faciliterende kaders bieden, waarmee de opleidingsinstellingen dan kunnen inspelen op hun sterktes: het hoger onderwijs moet kunnen blijven flexibel opleidingen inrichten, bv. in directe samenwerking met een bedrijf. Voor het volwassenenonderwijs ziet men dan weer veel mogelijkheden binnen de modulaire opleidingsstructuur. Wat betreft leervergoedingen kijkt men voor het volwassenenonderwijs richting een vergoedingsmechanisme dat niet interfereert met andere sociale statuten en dat bovendien geen verdringing van duale leerlingen in het secundair teweegbrengt. Voor het hoger onderwijs wil men vooral dat werkzoekende lerenden een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen; ook de mogelijkheid van een onkostenvergoeding wordt bekeken.

De ontwikkeling van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs zal o.a. gebeuren op basis van de ervaringen uit 14 ESF-proefprojecten  die op dit moment in Vlaanderen en Brussel lopen: één project die een lerend netwerk organiseert en 13 die duale trajecten gaan uitwerken. Vier van de 13 projecten zullen een duaal traject uitwerken in het volwassenenonderwijs, negen in het hoger onderwijs (zowel graduaats-, bachelor- als masteropleidingen) en één in zowel hoger onderwijs als volwassenenonderwijs. Deze 13 projecten omvatten een voorbereidende fase van 6 maanden en een uitvoeringsfase in het schooljaar/academiejaar 2019-2020 waar er met de studenten en cursisten een duaal traject wordt doorlopen.

Hier kan u doorklikken naar de startnota’s voor duaal leren in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs.