Beleidsnieuws

Vlaams regeerakkoord: onderwijsvernieuwingen

Op het vlak van onderwijs wil de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vijf grote uitdagingen aangaan: de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en hun status, de juiste begeleiding van onze kinderen op de juiste plaats, het capaciteitstekort en de studieduur in ons hoger onderwijs. Hieronder worden de betrokken onderwerpen voor de SPI-sector uit het regeerakkoord besproken voor het beleidsdomein Onderwijs.

Capaciteitstekort

De focus in deze legislatuur ligt op de bouw van nieuwe schoolgebouwen en dat vooral in het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn. Er is immers sprake van een groot capaciteitsprobleem dat snel en efficiënt moet worden aangepakt. Op het einde van de vorige legislatuur had voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) al extra capaciteitsprojecten aangekondigd, waarbij 4,5 miljoen euro extra uitgetrokken werd voor een project het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het VGC-collegelid bevoegd voor onderwijs, Sven Gatz (Open VLD), gaf eerder ook al hetzelfde signaal in Brussel: volgend jaar zal de VGC 40 miljoen euro investeren in de verdere scholenbouw, wat in totaal 3500 extra plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs zal creëren. Ben Weyts kondigde in de media aan dat deze regeerperiode opnieuw 250 miljoen euro extra in onderwijs wordt geïnvesteerd en een half miljard euro in schoolgebouwen. Het nieuwe beleid zet in dezen het werk van hun voorgangers verder.

Levenslang Leren, knelpuntberoepen en STEM-actieplan 2020-2030

In de toekomst zullen alle jobs van inhoud veranderen. Het is nu al zichtbaar dat bepaalde jobs verdwijnen en er nieuwe jobs bijkomen, mede door de snel veranderende technologie. Competenties moeten daardoor voortdurend bijgewerkt worden en leren stopt dus niet nadat we de schoolpoort achter ons hebben dichtgeslagen. Het kader van levenslang leren wordt daarom versterkt met een Platform Levenslang Leren binnen de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs. Op die manier kan er beter samengewerkt worden en kunnen de noodzakelijk ambities van levenslang leren worden waargemaakt.

De regering wil ook in het volwassenenonderwijs de weg inslaan van levenslang leren. Daarnaast moet het Volwassenenonderwijs ook inzetten op de NT2, dat flexibeler moet worden aangeboden en de knelpuntberoepen. De herscholing van werklozen en werknemers op het niveau van het secundair onderwijs wordt ook van prioritair belang voor het volwassenonderwijs.

De regering wil binnen het kader levenslang leren de focus leggen op de knelpuntberoepen. Zeker in de gezondheidzorg is er nog veel werk aan de winkel en daarom zullen de beleidsdomeinen Onderwijs, Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Werk samenwerken om een gedetailleerd en betrouwbaar kadaster van knelpuntberoepen binnen de gezondheidszorgberoepen uit te bouwen. Het opleidingsaanbod zal hier verder op afgestemd worden.

Het STEM-actieplan wordt ook vernieuwd met een nieuw STEM-actieplan 2020-2030. De regering blijft dus inzetten op een vergroting van het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap.

Terugdringen ongekwalificeerd schoolverlaten

De nieuwe regering wil het ongekwalificeerd schoolverlaten verder terugdringen. Hiervoor spelen ze op een volgende pistes in:

  • Vroegtijdige schoolverlaters blijven ze nauwgezet opvolgen. Concreet zullen ze een koppeling mogelijk maken tussen de databanken van de overheidsdiensten Onderwijs en Werk.
  • Verder ligt er een sterke focus op de doelgroep NEET’s. Samen met het beleidsdomein Werk worden deze jongeren zo snel mogelijk terug naar een onderwijstraject begeleid.
  • Er wordt ook gebruik gemaakt van de Socio-Economische Status (SES)-werkingsmiddelen die bedoeld zijn om kinderen met een moeilijke thuissituatie gericht te ondersteunen en zo een ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Zo zullen ze deze werkmiddelen onder andere inzetten voor taalbadklassen Nederlands, leermateriaal Nederlands tweede taal en huiswerkbegeleiding. In het verleden werden de SES-werkmiddelen vervangen door een basistoelage die voor elke leerling gelijk is op basis van studieniveau en –richting.

Leren op maat via ICT-toepassingen

Het onderwijs wil net zoals de tewerkstellingssector de weg inslaan van de digitalisering. Dit zal er niet alleen voor kunnen zorgen dat onze leerlingen de nieuwe digital skills verwerven om mee te kunnen draaien op arbeidsmarkt, maar ook het leren in de klas versterken en leren op maat mogelijk maken.

De nieuwe regering ijvert voor een fiscaal gunstig kader om investeringen in de digitalisering van het onderwijs te stimuleren vanuit de bedrijven. Voor bedrijven is dit een voordeel aangezien de digitalisering de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevordert.

Verderzetting beleid vernederlandsing

De goede beheersing van het Nederlands in het onderwijs blijft essentieel in de nieuwe legislatuur. Zo zullen kinderen die een taalachterstand hebben, een taalintegratietraject volgen. Dit kan door een taalbadklas te volgen of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt. Op die manier kan leerachterstand en schooluitval vermeden worden. Wel zet de nieuwe regering ook in op de kennis van moderne vreemde talen. Dit kan immers later als troef op de arbeidsmarkt worden uitgespeeld.

De regering wil ook het probleem aanpakken dat opgedane kennis van het Nederlands bij kinderen met een andere thuistaal vaak verloren gaat in de lange zomervakanties. Daarom gaat ze initiatieven stimuleren om deze regressie bij leerlingen tegen te gaan zoals de zomerscholen Nederlands, georganiseerd door lokale partners en het middenveld.

Validatie buitenlandse diploma’s en erkenning van competenties

Het integreren van nieuwkomers is ook een thema dat vaak terugkomt in het regeerakkoord. Onderwijs draagt de taak op zich om nieuwkomers zo snel mogelijk op hun niveau inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Meer concreet wil de regering de werking versterken van het NARIC, Nationaal Academic Recognition Information Center, om buitenlandse diploma’s te gaan erkennen. De vorige regering zette ook al in op de erkenning van algemeen verworven competenties met de invoering van een nieuw EVC-decreet. De nieuwe regering geeft zelf aan hun nieuwe sollicitanten bij de overheidsadministraties te zullen evalueren op basis van hun verworven competenties en vragen aan de bedrijven om hun voorbeeld te volgen.