Vooraan

Regeerakkoorden Brussels Gewest en VGC

De Brusselse regeringsvorming verliep, zeker vergeleken met enkele andere formaties, redelijk vlot. Daardoor zijn er al geruime tijd ambitieuze beleidsverklaringen voorhanden, waarop de bevoegde ministers nu hun beleid kunnen baseren en uitwerken. Tracé Brussel Nieuws belicht voor u enkele belangrijke punten op het snijvlak van onderwijs-opleiding-arbeidsmarkt in Brussel.

 

 • De Strategie 2025 zal worden verlengd tot 2030 om sturing te geven aan een gekruist beleid inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding (BHG p. 21). Het Plan Opleiding 2020 wordt hierbij niet vermeld, maar het valt te verwachten dat ook hier een update (tot 2025) nodig is.
 • De Regering wil de tewerkstellingskansen vanuit het onderwijs en opleidingen onder de loep nemen en verhogen. Zo zal de Regering toezien op de programmering van het opleidingsaanbod, die zowel moet tegemoetkomen aan de behoeften van de verschillende Brusselse bevolkingsgroepen als deze van de arbeidsmarkt. De ingerichte opleidingen met een beroepsperspectief moeten zich kunnen beroepen op een zo hoog mogelijk tewerkstellingspercentage. Ook in het VGC-akkoord verwijst men naar betere opvolging van de doorstroom uit het secundair onderwijs naar werk of vervolgopleidingen en uitbouw en afstemming van het beroepsgericht onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt (VGC p. 24).
 • In deze context zal de Regering ook vanaf 2020 de opgerichte sturingsinstrumenten structureel op elkaar afstemmen (BHG p. 22). Het gaat hier om het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding (view.brussels), de regiedienst voor beroepsopleiding (van Bruxelles Formation) en de Instance Bassin onderwijs-beroepsopleiding-tewerkstelling (IBEFE), alsook de betrokken diensten van VDAB Brussel.
 • De Regering gaat in samenspraak met de Economische en Sociale Raad de tewerkstellingsmaatregelen reorganiseren om ze aan te passen aan de huidige realiteit, samen met de plaatselijke tewerkstellingsactoren, waaronder PWA, OCMW, missions locales, Tracé Brussel vzw en lokale werkwinkels (BHG p. 22). Wat zo’n hervorming precies zou inhouden is nog onduidelijk, deze nieuwsbrief houdt u alleszins op de hoogte!
 • Zoals al aangekondigd in de vorige legislatuur wordt de Oplossingsgarantie uitgebreid naar alle werkzoekenden (BHG p. 23). Daarnaast zal de Regering een pilootproject opstarten om langdurige werkloosheid aan te pakken naar het Frans model van de Territoires Zéro chômeur de Longue durée (BHG p. 24).
 • De Regering zal voor werkzoekenden de kosteloze inschrijving en deelname aan alle opleidingen georganiseerd door gewestelijke openbare diensten en hun partners waarborgen. Ook zal bijzondere aandacht uitgaan naar alles wat de opleiding in de weg staat door maatregelen te ondersteunen zoals de terugbetaling van vervoerskosten. (BHG p. 27-28)
 • De structurele financiering van de instellingen voor socio-professionele inschakeling en beroepsopleiding die onder meer kwalificerende vooropleidingen en socialiserende opleidingen verstrekken aan een publiek dat ver van de arbeidsmarkt is verwijderd, wordt gestabiliseerd en versterkt (BHG p. 28).

Al snel wordt de lijst van belangrijke en interessante punten erg lang: er staat veel werk op de planning! Hieronder korter nog een aantal aandachtspunten:

 • De Regering zal een transversaal plan uitvoeren voor de inclusie van Brusselse jongeren, vooral gefocust op de NEET-doelgroep (BHG p. 24 en 27).
 • Actiris zal een aanbod ontwikkelen dat is aangepast aan 55-plussers en de sociale partners verzoeken om een werkstrategie uit te werken die is aangepast aan 50-plussers (BHG p. 24).
 • De Regering gaat verder met de opgestarte hervormingen van de tewerkstellingssteun, ook voor de GECO’s en personen die werken onder het statuut « artikel 60 » (BHG p. 24).
 • De Regering zet verder in op interregionale arbeidsmobiliteit van de Brusselse werkzoekenden, door het opvoeren van de samenwerking tussen Actiris, VDAB en Forem. (BHG 24).
 • De Regering zal een hervorming van het beleid inzake betaald educatief verlof doorvoeren om dit uit te bouwen tot een instrument van permanente vorming (BHG p. 25).
 • De Regering zal binnen het Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding een permanente monitoring instellen van de arbeidskwaliteit (BHG p. 25).
 • Er zullen prospectieve studies uitgevoerd worden naar de beroepen van de toekomst en de milieutransitie van de economie als basis voor het proces van allianties werkgelegenheid-leefmilieu en om het opleidingsaanbod in functie hiervan te laten evolueren (BHG p. 25).
 • Er zal ook een systeem worden ingevoerd waarbij snel reconversiecellen ‘werk-opleiding’ kunnen worden opgezet met het oog op outplacement of omscholing van werknemers die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag (BHG p. 26).
 • De Regering gaat ten gunste van werkgevers een specifieke ondersteuningspremie in het leven roepen voor werknemers met een beperking (BHG p. 26-27).
 • De Regering zal het aanbod versterken voor alfabetisering, taalbeheersing Nederlands en Frans en de vooropleidingen verbonden aan opleidingen met een beroepsperspectief in toekomstgerichte en knelpuntberoepen. (BHG p. 28)
 • De Regering gaat de opleidingen in de onderneming opvoeren, met prioritair de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) en het alternerend leren (BHG p. 28). Ook voor de promotie van duaal leren is er heel wat aandacht (BHG 28-29 en VGC p. 24).
 • De VGC wil nog meer een rol opnemen als matchmaker in een ingewikkeld maar dynamisch werkveld: ze willen projecten mogelijk maken, verbinden en ondersteunen. Ze willen ervaringsdeskundigen actief bij de beleidskeuzes betrekken en zorgen voor een sterkere voeling met de noden en belangen van de doelgroepen (VGC p. 9).
 • De VGC zal inzetten op het aantrekkelijk maken van het werken in de Brusselse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en het werkveld ondersteunen via een vormings- en ondersteuningsaanbod (VGC p. 17).
 • De VGC wil ook de knelpunten in de Brusselse zorgsector aanpakken (VGC p. 31-33-34).

Het regeerakkoord van het BHG en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vindt u hier.

Het regeerakkoord van de VGC vindt u hier.