Beleidsnieuws

Oriënteringsnota promotie van meertaligheid

Een positieve teneur was er in het Vlaams parlement bij de bespreking van de Oriënteringsnota betreffende promotie van meertaligheid van Sven Gatz (Open VLD), de Brusselse minister belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (plenaire vergadering van 11 december 2019). 

Bij de kritische noten nam Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden, Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V) het op voor zijn Brusselse collega. Vooral de taalwetgeving die in het Brussels gewest te weinig wordt toegepast, de vrees voor de verdringing van het Nederlands in de drietalige ambitie en het gebrek aan kennis van het Nederlands bij de jongeren in het Franstalig onderwijs klonken het luidst.

Minister Dalle benadrukte dat de Vlaamse Regering het belang van meertaligheid in Brussel absoluut onderschrijft maar vooral belang hecht aan een echte doorleefde tweetaligheid, en daarom het Nederlands centraal in haar beleid stelt. ‘We zetten in op taalverwerving, onder meer via het Huis van het Nederlands en ook in andere beleidsdomeinen zoals het inburgeringsbeleid. In ons Nederlandstalig onderwijs doen we al het nodige’ waarbij hij verwees naar de plannen van minister Weyts om de komende jaren het nodige te doen voor de capaciteit in de Nederlandstalige klassen en de kwaliteit van het Nederlandstalig onderricht. Daarvoor zit in het Vlaams regeerakkoord effectief een heel belangrijke concrete maatregel vervat: de uitwisseling van taalleerkrachten. ‘Het allerbeste wat je voor de klassen kunt hebben, zijn native speakers, moedertaalsprekers.’

Tenslotte wees hij op de verantwoordelijkheid van de Brusselse Regering om ervoor te zorgen dat de eigen instellingen, die van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die van de GGC maar ook de zorginstellingen, ziekenhuizen en woonzorgcentra, echt tweetalig zijn.

Meer informatie vind je in de volledige bespreking en in de oriëntatienota.