Beleidsnieuws

Memoranda Brussel: vakbonden

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei hebben het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België (ACLVB) heel wat pijnpunten en beleidssuggesties geformuleerd. Wij halen enkele hoofdpunten voor tewerkstelling in Brussel naar voren.

ACV

Het ACV gaat voor meer sociale samenhang, meer gelijkheid en zekerder levensomstandigheden. Ten eerste pleiten ze ervoor om het sociaal overleg verder te zetten en te versterken ook rond bepaalde dossiers die aanvankelijk niet als een “gedeelde prioriteit” werden beschouwd, zoals kinderbijslag, gezondheid en mobiliteit.

Ten tweede roepen ze op tot samenwerking tussen Brusselse instellingen, het Brussels gewest en de omliggende gewesten. Daarbij vragen ze om in alle dossiers rekening te houden met de intergewestelijke mobiliteit van werknemers, maar ook van werkzoekenden, zorgbehoevenden, studenten…

Rond werk en opleiding wordt de nadruk gelegd op twee dossiers.

Enerzijds gaat het over onderwijs als een fundamenteel recht, iets dat moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet daarnaast ook volledig gratis zijn – of toch minstens het verplichte onderwijs. De inschrijving in de scholen moet zo worden georganiseerd dat sociale segregatie geen kans krijgt. Er moet ook worden bestudeerd of het aanbod aan technisch– of beroepsonderwijs in Brussel voldoende is. Om te oordelen of een opleiding toekomst biedt, moeten we niet enkel kijken naar de bedrijven in het Brusselse. De Brusselse jongeren moeten worden aangemoedigd om ook buiten de gewestgrenzen kansen te zien en te grijpen. De invloed van de overlegorganen zoals Instance Bassin en BANSPA op het onderwijsaanbod moet verhoogd worden. Formules van alternerend werk-opleiding moeten een volwaardige afstudeerrichting worden. Ten slotte willen ze met beroepscentrales graag de samenwerkingsverbanden tussen de Brusselse instellingen voor werk en opleiding en de sectorale opleidingsfondsen verder ontwikkelen.

Anderzijds zet het ACV in op de strijd tegen discriminatie, als een belangrijk aspect van gelijkheid. Daarbij pleiten ze niet voor repressie en rechtszaken, maar vooral voor concrete sensibilisering in bedrijven, in overleg met de werknemersvertegenwoordiging. Ze willen verder instrumenten ontwikkelen, onder meer met Actiris, om diversiteit te promoten. Tot slot vragen ze het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te verduidelijken op welke manier precies de strijd tegen discriminatie kan worden aangaan, zoals met bewijsmiddelen voor de inspectiediensten.

Daarnaast gaat het ACV nog verder in op het Brusselse begrotingstraject, migratie, kinderbijlslag, gezondheid en zorgafhankelijkheid, huisvesting, economie en mobiliteit. Meer details vindt u allemaal terug in het memorandum.

ABVV

Het ABVV wil werknemers en werkneemsters (met of zonder job) opnieuw centraal stellen in de politieke agenda. Op het gewestelijke niveau schuift het ABVV drie prioriteiten naar voren.

  • De kwaliteit van de tewerkstelling, want iedereen moet zich kunnen ontwikkelen via werk.
  • De diversiteit en het Brusselse model van “samenleven“, dat een belangrijke krachtlijn is voor ons Gewest.
  • Het recht op de stad, omdat iedereen moet kunnen genieten van echte levenskwaliteit op het vlak van huisvesting, mobiliteit en gezondheid.

Op het vlak van tewerkstelling stelt het ABVV dat de strijd tegen werkloosheid hand in hand gaat met de bestrijding van de groeiende precarisering en zwaarte van de arbeid en van de sociale dumping. Zij eisen de rechtstaat te herstellen (correcte toepassing van het arbeidsrecht), de invoering van een paritair kader voor de verschillende tewerkstellingsmaatregelen van het gewest, de invoering van reconversiecellen ‘tewerkstelling-opleiding’, een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen, permanente monitoring van de kwaliteit van het werk door het Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding en een uitbreiding van de Jongerengarantie.

Om diversiteit te promoten eist het ABVV de invoering van (systematische) praktijktesten, een echt strijdplan tegen racisme en de ontwikkeling van een economisch migratiebeleid door het gewest.

Meer details, alsook de eisen op het vlak van mobiliteit, gezondheidszorg en huisvesting ,vindt u verder terug in het memorandum.

ACLVB

Het ACLVB heeft geen memorandum dat is toegespitst op Brussel gepubliceerd, maar heeft wel een federaal memorandum met heel wat suggesties die langs dezelfde lijnen lopen als de memoranda hierboven. Zo pleiten ze er in de eerste plaats voor om verder in te zetten op het sociaal overleg. Ze stellen dat dit overlegmodel de laatste jaren onder toenemende druk komt te staan. Richting 2025 wil de ACLVB dan ook blijvend inzetten op een herwaardering van dit overleg. Deze herwaardering moet ervoor zorgen dat de stem van de nationale en sectorale sociale partners opnieuw aan belang wint en moet tegelijk een antwoord bieden op steeds complexer wordende bedrijfsonderhandelingen.

Hun pleidooi focust verder op het voorzien van voldoende koopkracht voor iedereen, welvaartsverzekering door kwaliteitsvolle jobcreatie, verduurzaming van loopbanen, een betrouwbare sociale verzekering voor iedereen, rechtvaardige fiscaliteit als beleidsinstrument, een productieve en inclusieve economie die herverdelend werkt, een duurzaam mobiliteitsbeleid en betere bescherming van de consument.