Publicaties en analyse

Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceerde recentelijk zijn jaarverslag Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie, met de focus op de relatief lage activiteitsgraad in ons land. 

De activiteitsgraad van de bevolking tussen 15 en 64 in België is de afgelopen jaren gestegen tot 68,6 % in 2018, een percentage dat zich nog steeds onder het EU15-gemiddelde (74,4 %) en onder het percentage in de 3 buurlanden bevindt. In België is de activiteitsgraad voor nagenoeg elke leeftijdsgroep lager dan het gemiddelde van de 3 buurlanden, of deze in de Scandinavische landen. De kloof is echter het meest uitgesproken voor de jongeren (15-24) en de 60-plussers. Daarnaast is de piek in de activiteitsgraad bij ons ook korter, van 30 tot 44 jaar, en begint de activiteitsgraad vanaf leeftijd 45 te verzwakken, vroeger dan in andere landen. Volgens de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau (2019) zal de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64) tussen 2018 en 2030 licht afnemen, terwijl de groep van 65- plussers aanzienlijk in omvang zal groeien. Om ons sociaalzekerheidssysteem betaalbaar te houden, is het raadzaam om de activiteitsgraad van de bevolking op arbeidsleeftijd verder op te krikken. 

Naast werklozen, bestaat er een nog veel grotere groep die niet of weinig actief is op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld mensen die niet werken omdat ze langdurig ziek zijn, een handicap hebben, huisvrouw of -man zijn, voltijds studeren, ...). Een succesvol beleid om het aantal actieven te verhogen vergt een totaalaanpak. In dit verslag formuleert de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid nog enkele aanbevelingen om de activiteitsgraad bij jongeren, 55-plussers, laaggeschoolden en niet-EU-immigranten te verhogen. Voor de groep van laaggeschoolden, bijvoorbeeld, pleit De Raad voor een combinatie van instrumenten om deze groep terug naar de arbeidsmarkt te lokken, bestaande uit begeleiding op maat, continue bijscholing en maatregelen om laaggeschoolde arbeid aantrekkelijker te maken. 

Ook Minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) formuleert drie voorstellen om inactieven aan het werk te krijgen. Vooreerst moet men volgens haar het systeem zo aanpassen dat méér werken altijd leidt tot méér nettoloon. Ten tweede moet het voorstel Back2Work langdurig zieken, op maat van hun gezondheidstoestand, stapsgewijs laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. Dit door nieuwe elementen toe te voegen aan de bestaande regelgeving. De laatste aanbeveling is om de werkloosheidsuitkeringen meer sociaal rechtvaardig en meer activerend maken.

U leest het volledig verslag hier