Nieuws uit de sector

Jongerengarantie in het Brussels gewest: Actiris zet jongeren aan het werk met een Individueel actieplan

Deze week stelde Actiris de verdere uitvoering van de Youth Guarantee in Brussel voor tijdens een een interzonale SPI-commissie, georganiseerd door Tracé Brussel en dit in de nieuwe gebouwen van Horeca Vorming Brussel.

De Jongerengarantie wordt in het Brussels hoofdstedelijk gewest gestructureerd in zeven thematische pijlers: informatie-oriëntering, onderwijs-actie, informele studies, opleiding, stage-bedrijfsomgeving en kwaliteitsvol werk.

Via thematische werkgroepen per pijler, gestuurd vanuit een institutioneel comité onder toezicht van Minister president Rudi Vervoort (PS), worden plannen gemaakt en gefaseerd uitgevoerd. De operationalisering gebeurt via partnerschappen, die dan binnen deze pijlers passen. Zo werken JEEP en Jump naar Werk binnen de eerste pijler, ‘informeren’. Binnen deze projecten maken jongeren kennis met de eisen van de arbeidsmarkt, hun rechten en plichten en de verwachtingen van werkgevers. Verder worden er middelen vrijgemaakt voor 125 startbanen voor jongeren binnen Brusselse instellingen van openbaar nut. Tenslotte zijn er ook de projecten gefinancierd in het kader van het ‘Youth Employment Initiative’, die jongeren via de FIND-BIND-MIND- methodiek terug willen toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Actiris voert in het kader van deze Europese Youth Guarantee ook veranderingen door in eigen rangen. In de vernieuwde en intensievere aanpak van jongeren wijdt Actiris drie namiddagen per week (maandag, dinsdag en vrijdag) toe aan jonge werkzoekenden. Actiris gebruikt ook opvolgingsmogelijkheid via verschillende kanalen zoals e-mail, sms en chat. Het nieuwe Individueel Actieplan vervangt voor jonge werkzoekenden sinds 1 januari 2015 de ‘Constructie Beroepsproject'. Het laat de consulent toe korter op de bal te spelen, onmiddellijke doelen te stellen en op te volgen en eveneens de jobfocus op lange termijn niet uit het oog te verliezen.

Actiris kondigt ook aan dat ze vanaf september 2015 de overgang van opleidingstrajecten of trajecten in artikel 60 naar de arbeidsmarkt wil ondersteunen via de nieuwe dienst Link.