Publicaties en analyse

Jaarverslag 2021 Coördinatie Digitale Inclusie (CIBG)

Het jaarverslag van de Coördinatie Digitale Inclusie binnen het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest) is beschikbaar. In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de talrijke projecten van de Coördinatie Digitale Inclusie en van de belangrijkste vorderingen: projectoproepen, opleiding voor multimedia-animatoren, financieringskadaster van de OCR’s, studie over het profiel van de bezoekers van OCR’s, studie over de aantrekkelijkheid van OCR’s, brede communicatiecampagne, uitrusting met hardware van de erkende OCR's, bewustmaking van de besturen voor de digitale kloof, …

Tijdens de lockdown was digitale technologie voor de meeste burgers de enige manier om hun sociale contacten te onderhouden, hun beroep uit te oefenen, online lessen te volgen, te solliciteren of contact op te nemen met de overheid. Voor wie het aan digitale vaardigheden ontbrak, was de toegang tot al deze diensten beperkt of zelfs onmogelijk. In deze context werd het Plan voor Digitale Toegankelijkheid (PDT) voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die het in februari 2021 heeft goedgekeurd. Het PDT streeft vier hoofddoelstellingen (pijlers) na:

Het grote publiek bewustmaken van het gebruik van digitale instrumenten in de privésfeer of in hun beroepsleven; bundelen van de acties gericht op digitale inclusie op gewestelijk en op andere niveaus om de inspanningen voor een gemeenschappelijk doel gelijkmatig te verdelen; de actoren op het terrein uitrusten om het dienstenaanbod aan de burgers te kunnen verruimen en hen ondersteuning of opleidingen aan te bieden; begeleiden van 6 doelgroepen die beschouwd worden als digibeten bij het verwerven van IT-basisvaardigheden. Deze 6 doelgroepen zijn werkzoekenden, jongeren, senioren, personen met een beperking, kansarmen en vrouwen.

Het jaarverslag 2021 werd net gepubliceerd. Inzake pijler 1, bewustmaken dus, werd afgelopen jaar een communicatiecampagne op touw gezet, zowel naar het grote publiek als OCMW’s en gemeenten. Het aantal erkende OCR’s (openbare computerruimtes) werd verhoogd. Onder pijler 2 zien we onder meer dat de Coördinatie Digitale Inclusie binnen het CIBG werd versterkt. Er was overleg met het Vlaams en Waals Gewest. Er werd een ecosysteem van actoren opgericht. Onder pijl 3 valt onder meer de OCR’s van materiaal voorzien, vervolgopleidingen voor animatoren, de zoektocht naar Europese subsidies. Pijler 4, daartoe behoren projectoproepen met de Koning Boudewijnstichting en projecten met verschillende vzw’s. Er werden diverse lijsten (inclusiegidsen) samengesteld: stages voor jongeren, toolbox voor scholen, vorming voor leerkrachten, opleiding voor senioren,…Voor werkzoekenden was er Start Digital in samenwerking met Europa. Het opleidingsaanbod werd geïnventariseerd, Actiris werd van nuttige tips voorzien, aan jongeren werd gerecycleerd IT-materiaal bezorgd, etc.

Dit en nog veel meer vindt u terug in het jaarverslag.

Zoek een artikel