Beleidsnieuws

'It’s still the economy, stupid'

Met een informatiecampagne onder dit motto wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in de aanloop van de verkiezingen vijf nota’s rond de economie en de arbeidsmarkt in de kijker plaatsen. De werkgeversorganisatie acht dat nodig omdat volgens haar de discussies over klimaat, energie, koopkracht en migratie te sterk overheersen.

Deze week staat de ‘werkgelegenheid’ centraal. De vorige drie nota’s maakten een balans op van ‘het sociaaleconomische beleid’, ‘de sociale zekerheid’ en ‘de economische groei en de competitiviteit’ en volgende week sluit men af met ‘innovatie en investeringen’.

In het kader van de campagne werd een rapport opgesteld van het sociaaleconomisch beleid van de regering. Met een dalende loonkostenhandicap, een export die opnieuw terrein wint, een toename van de private tewerkstelling, een daling van de werkloosheid, de creatie van jobs en de groei van buitenlandse investeringen scoort het regeringsbeleid punten bij het VBO. In sommige dossiers wordt er echter slecht gescoord, zoals wat betreft de hoge vacaturegraad, de traag stijgende werkgelegenheidsgraad, de stijgende ziekte- en invaliditeitsuitgaven alsook het gebrek aan flexibiliteit in de organisatie van het werk.

Voor de werkgelegenheid promoot het VBO een reeks concrete voorstellen om in de volgende legislatuur ondernemingen te positioneren ‘als deel van de oplossing in plaats van als deel van het probleem’. Het is voorstander om enerzijds de lastenverlagingen op arbeid en anderzijds een verdere versoepeling van de arbeidsmarkt verder te zetten, om zo de werkzaamheidsgraad te verhogen. Een greep uit de verschillende voorstellen:

  • Inzake lastenverlagingen op arbeid moeten alle patronale RSZ-, SZ- en solidariteitsbijdragen verlaagd worden tot maximaal 20% en de personenbelasting hervormd worden om werken lonender te maken dan inactiviteit.
  • Inzake een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen de werkloosheidsuitkeringen best beperkt worden in de tijd, gekoppeld aan een regionaal activeringsbeleid.  Invoeringsprocedures inzake arbeidstijd en –organisatie moeten ingekort en vereenvoudigd worden door maatregelen te faciliteren die blokkeringen van het overlegproces en veto’s van vakbonden vermijden. Daarnaast moet de economische migratie versoepeld en STEM-richtingen, ook bij meisjes, verder opgewaardeerd worden en dient het aanleren van de tweede landstaal en Engels in het (hoger) onderwijs gefaciliteerd te worden.

Alleen zo kan volgens het VBO de werkzaamheidsgraad verhogen, de competitiviteit van de bedrijven versterken en verder werk gemaakt worden van een sanering van de overheidsfinanciën.

De nota ‘impact van het beleid op de werkgelegenheid’ kan je hier lezen.