Beleidsnieuws

Een nieuw tijdperk voor de sociale economie in Brussel

Op 1 februari 2019 treden de 'Ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen' en het 'Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen' in werking.  

Dit kunnen we lezen in dit besluit dat werd goedgekeurd op 20 december 2018 en in het Staatsblad, dat verscheen op 9 januari 2019.

Het betekent dat erkenningen als ‘sociale onderneming’ vanaf 1 februari mogelijk zullen worden. Deze erkenning zal openstaan voor een grote diversiteit aan organisaties die kunnen aantonen dat ze drie principes toepassen: de uitvoering van een economisch project, het navolgen van een sociale finaliteit en de uitoefening van een democratisch bestuur. In het besluit wordt daarvoor de procedure beschreven. Het aanvraagdossier zal een activiteitenverslag moeten bevatten waarin aandacht besteed wordt aan die drie principes. Hiervoor werden – al in de tekst van de ordonnantie in juli 2018 – per principe enkele criteria vastgesteld. Die zullen moeten worden gestaafd aan de hand van bewijsstukken. Het betreft onder andere verschillende vermeldingen in de statuten en/of een huishoudelijk reglement, een boekhouding volgens het algemene rekeningstelsel, de resultatenrekeningen van de laatste 3 jaar, een overzicht van het personeelsbestand en de evoluties daarin, een berekening van de loonspanning, transparantie wat betreft bestuurders en organogram, een jaarlijkse vergadering waarbij alle personeelsleden en belanghebbenden kunnen deelnemen.

De procedure voor de erkenning kan op elk moment gestart worden door de organisatie en zal een drietal maanden duren. In die periode zullen zowel de Directie Werkgelegenheidsbeleid van de Gewestelijke Overheid Brussel, als ARSO (Adviesraad voor het Sociaal Ondernemerschap) het dossier evalueren.

Wat betreft de ondersteuning en financiering (via een mandatering als sociale inschakelingsonderneming) en ook de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap (ARSO) worden de besluiten nog voorbereid.

De organisaties die reeds erkend zijn als PIOW/IO volgens de ordonnantie van 18 maart 2004  zullen hun financiering behouden in een overgangsfase die loopt tot 31/12/2019.  Ook hun erkenning – ingeval ze eerder verstrijkt – wordt automatisch verlengd tot die datum.  Zij zullen tegen 1/1/2020 een verzoek tot erkenning in functie van deze nieuwe regelgeving kunnen indienen.

Meer info kan u hier terugvinden.

Nieuwjaarsdag 2019 was ook in Vlaanderen een bijzondere dag voor de sociale economie. Daar treden de beschutte en de sociale werkplaatsen de toekomst immers als maatwerkbedrijf tegemoet.