Beleidsnieuws

Digitale toegankelijkheid

Brupartners heeft een initiatiefadvies geformuleerd in verband met het Plan voor Digitale toegankelijkheid. Dat is een plan van de Brusselse regering met 66 acties voor de periode 2021-2024 met als doel de digitale kloof in het Brusselse te reduceren.

88% van de Brusselse huishoudens beschikt thuis over een internetaansluiting, maar 16% van de werklozen, 29% van de laaggeschoolden en 44% van de 65-74-jarigen heeft nog nooit op het internet gesurft.

Om ervoor te zorgen dat de digitale inclusie goed verloopt, stelt Brupartners voor om een functie in het leven te roepen, zoals een ombudsdienst, die zou fungeren als (gecentraliseerd) doorgeefluik voor problemen die gebruikers met de digitale procedures van overheidsdiensten ondervinden.

Brupartners is van oordeel dat er te weinig middelen worden uitgetrokken voor acties die personen die ver van de digitale wereld staan, rechtstreeks te kunnen uitrusten. Een te grote nadruk op de door de Openbare Computerruimtes (OCR's) aangeboden diensten zou tot een zeker onevenwicht in het aanbod aan de bevolking kunnen leiden, indien de andere actoren van het ecosysteem van de bestrijding van de digitale kloof niet wezenlijk in dit Actieplan zouden worden geïntegreerd.

Ze roept op een percentage van de door digitalisering bereikte schaalvoordelen te herinvesteren in opleiding, steun en begeleiding van degenen die het meest door deze kloof worden getroffen. Brupartners vindt het ook aangewezen om structuren uit te denken om de gemeenschappelijke aankoop van materiaal mogelijk te maken voor personen die niet over digitale instrumenten beschikken.

Aangezien de Brusselse wijken niet gelijk zijn op het vlak van digitale dekking, vraagt Brupartners dat de geleverde inspanningen goed geografisch zouden worden gericht, om tegemoet te komen aan de behoeften van bevolkingsgroepen die soms erg ver van de digitale wereld af staan.

Om de verenigingssector te helpen zijn digitale structuren te moderniseren, beveelt Brupartners aan om een nieuwe enveloppe voor de digitale behoeften van de gesubsidieerde sectoren te bestemmen (van ongeveer 3%). Enkel een specifieke enveloppe zal deze verschillende sectoren in staat stellen om budgetten volledig aan digitale innovaties te wijden en zal het toelaten om innovaties te ontwikkelen die verenigingen en hun gebruikers ten goede komen.

Daarnaast is het van belang dat de acties van het Plan ook gericht zijn op personen die werkzaam zijn in de arbeidswereld en die niet noodzakelijk digitale instrumenten beheersen. Tevens roept Brupartners op dat er zich binnen de Besturen en hun werking een inclusieve 'webcultuur' zou ontwikkelen. Dit om ervoor te zorgen dat de digitale evoluties bepaalde bevolkingsgroepen niet van de openbare Besturen zouden vervreemden.

Brupartners acht het noodzakelijk om een platform te creëren voor de evaluatie van het Plan, waarbij alle actoren op het gebied van digitale inclusie worden betrokken. Dit platform zou onder meer moeten bestaan uit het publiek in een nader te bepalen vorm, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, particuliere actoren die de digitale kloof bestrijden en organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Daarnaast beveelt Brupartners een procedure aan om de opleidingstrajecten te evalueren, om ervoor te zorgen dat ondersteunde personen zouden kunnen worden geheroriënteerd als de situatie dit vereist.

Het volledig advies leest u hier.

Zoek een artikel