Publicaties en analyse

Covid-19-bevraging over werk, inkomen en levenslang leren

Statistiek Vlaanderen, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren, brengt op haar website rapporten uit over tal van thema’s. Met de coronapandemie die een grote impact had op de leefsituatie van de bevolking, ontstond de nood aan betrouwbare en actuele data om de impact van de crisis in kaart te brengen. Het resultaat van een grootschalige COVID-19 burgerbevraging, ontwikkeld in samenspraak met actoren uit het netwerk Statistiek Vlaanderen en een aantal externe experten, werd in een rapport ‘Werk, inkomen en levenslang leren’ gepubliceerd.

De resultaten geven duidelijk aan dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op de arbeids- en inkomenssituatie van de werkende bevolking. 15% van de werkenden was tijdens een bepaalde periode van de coronacrisis tijdelijk werkloos of was dat op het moment van de bevraging nog steeds. 5% heeft een andere functie of andere taken gekregen bij dezelfde werkgever, 4% is van job of werkgever veranderd.

Groepen die zich traditioneel in een meer kwetsbare positie bevinden op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laaggeschoolden, zelfstandigen of werknemers met een tijdelijk contract, blijken ook tijdens de coronacrisis sterker getroffen. Zij zijn vaker tijdelijk werkloos (geweest), veranderden vaker van job, werden vaker geconfronteerd met loon- of inkomensverlies en met een verminderde werkzekerheid.

De coronacrisis heeft ook een duidelijke impact op de inkomenssituatie van de totale bevolking. 18% geeft aan dat het gezinsinkomen achteruitgegaan is in vergelijking met de situatie voor de coronacrisis, 10% kon tijdens de coronacrisis één of meer rekeningen niet of niet op tijd betalen. Opvallend doen deze inkomensproblemen zich meer voor bij de leeftijdsgroepen op actieve leeftijd dan bij de oudere groepen. Laag en midden geschoolden, inwoners van de grootsteden en ook personen die samenleven met kinderen maar zonder partner, worden vaker dan gemiddeld geconfronteerd met een lager gezinsinkomen dan voor de crisis.

Ten slotte volgde ruim een kwart tijdens de coronacrisis een opleiding, vorming of training, voor het werk of in de vrije tijd. Dat aandeel ligt het hoogst bij de jongere leeftijdsgroepen en bij hoger geschoolden.

Het volledige rapport kan je hier lezen. Dit rapport is het tweede in een reeks van drie. In een eerste werd ingegaan op gezondheid, welzijn en sociale contacten, een derde belicht de thema’s woonsituatie, mobiliteit, kinderen en onderwijs en digitalisering. Alle rapporten zijn te vinden op de website van Statistiek Vlaanderen: www.statistiekvlaanderen.be. Vanaf midden 2021 worden de data ook ter beschikking gesteld aan derden die zelf analyses willen uitvoeren op de data. Geïnteresseerden kunnen een data-aanvraag indienen bij Statistiek Vlaanderen via een aanvraagformulier dat opgevraagd kan worden door te mailen naar sv@vlaanderen.be.