Publicaties en analyse

Begeleiding naar werk van personen met migratieachtergrond

Het Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling Gelijke Kansen, integratie en inburgering heeft een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd: Wegwijs naar werk. Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings- en activeringstrajecten in Vlaanderen, 2005-2016. Eindrapport van de VIONA Leerstoel Migratie, Integratie & Arbeidsmarkt. Dit onderzoeksrapport is het eindresultaat van de studie die door de Universiteit Antwerpen werd uitgevoerd.

Het onderzoek gaat na welke drempels personen met een (niet-Europese) migratieachtergrond ondervinden in hun weg naar de arbeidsmarkt, in welke mate zij instromen in taal-, inburgerings- en activeringstrajecten en wat de effectiviteit van deze trajecten is. Daartoe werden gegevens rond de arbeidsmarktpositie vanuit de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) over de periode 2005-2016 gekruist met gegevens over activerings- en bemiddelingstrajecten van de VDAB, over inburgeringstrajecten en over afgeleverde arbeidsvergunningen.

Als personen met een migratieachtergrond de weg vinden naar activeringsmaatregelen zoals werkplekleren of beroepsgerichte opleidingen, dan vinden ze sneller een stabiele job. Uit de studie blijkt echter dat net zij minder in deze maatregelen instromen. Hierbij is een sterke bemiddelende en ondersteunende rol weggelegd voor arbeidsmarktconsulenten om werkgevers en werkzoekenden mekaar te laten vinden.

Personen met een (niet-Europese) migratieachtergrond zijn in vergelijking met andere werkzoekenden ook meer gebaat bij bemiddeling en begeleiding als een eerste stap richting werk. Competentieversterkende trajecten kunnen daarnaast ook een goede basis bieden om te starten met werkplekleren.

Inburgeringsmaatregelen voor nieuwkomers kunnen mee de stap naar werk verkleinen, in de eerste plaats door toe te leiden naar VDAB-activeringsmaatregelen, en in mindere mate ook door taal- en inburgeringstrajecten. Een betere en vroegtijdigere koppeling tussen inburgering en VDAB kan de stap naar de arbeidsmarkt nog versnellen.

Personen met een migratieachtergrond werden in de studie ook bevraagd over de drempels die zij ervaren. Die zijn niet voor iedereen hetzelfde. Zo vormen voor vrouwen van de eerste generatie het onderwijsniveau, de taalkennis en het sociaal netwerk vaak een hindernis, terwijl het bij tweede-generatievrouwen veeleer moeilijkheden tijdens hun schoolloopbaan zijn die hen parten spelen.

Download hier het volledige onderzoeksrapport (maart 2020) of hier een korte samenvatting.

Zoek een artikel