Publicaties en analyse

Advies OESO Skills Strategie Vlaanderen

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) publiceerde onlangs een advies over de OESO Skills Strategie Vlaanderen. 

De centrale doelstelling van dit traject was het vertalen van betere skills naar betere economische en sociale uitkomsten. Het eindrapport formuleerde enkele aanbevelingen voor een versterking van het skills systeem in Vlaanderen en de ontwikkeling van een skills-strategie. De VLOR formuleert een advies over het rapport OESO Skills Strategie Vlaanderen vanuit de vraag wat deze resultaten en aanbevelingen concreet kunnen betekenen voor levenslang leren in de Vlaamse context en de rol die onderwijs hierbij kan opnemen. 

Ten eerste vindt de VLOR dat de OESO te sterk naar onderwijs kijkt vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt, terwijl de maatschappelijke opdracht van onderwijs verder rijkt dan een kwalificatiefunctie en ook bijdraagt tot maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast worden onvoldoende aanbevelingen uitgewerkt voor een competentiebeleid dat zich richt naar laaggeschoolden, middengeschoolden, momenteel inactieve mensen en nieuwkomers. 

Vervolgens onderstreept het OESO-rapport het belang van een leercultuur, maar concretiseert onvoldoende op welke manier zo’n leercultuur kan ontwikkeld en gestimuleerd worden. Volgens de VLOR moeten jongeren in het leerplichtonderwijs al voorbereid worden op levenslang leren, algemeen vormende competenties aangereikt krijgen als basis voor latere opleiding en vorming. Bovendien blijft de VLOR vragende partij voor een gelijke kwaliteitsstandaard, meer flexibiliteit, snellere procedures voor de onderwijsverstrekkers bij de koppeling van beroepskwalificaties aan curriculum, erkenning en programmatie.

Tenslotte, wat betreft de financiering van levenslang leren, is de VLOR voorstander van de ontwikkeling van een leeraccount, waarbij opleidingsstimulansen zoals financiële stimulansen en verlofstelsels gebundeld worden. Een belangrijke voorwaarde bij de invoering van zo’n systeem is de koppeling aan een voldoende uitgebouwde leerloopbaanbegeleiding.

U kan het volledig advies hier lezen.