Publicaties en analyse

Advies Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2019

Op 29 oktober 2018 vroeg Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans een advies over het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2019.

Dit is het jaarlijkse plan opgesteld door de dienst Diversiteitsbeleid over het Gelijkekansen- en Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid, waarvoor de Commissie Diversiteit van de SERV enkele aanbevelingen opstelt. 

Omdat personen met een handicap of chronische ziekte sterk ondervertegenwoordigd blijven in de Vlaamse overheid, oppert de Commissie Diversiteit om in te zetten op ambitieuzere maatregelen om het streefcijfer van 3% te realiseren. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van een verhoging van het streefcijfer naar 3,5% als belangrijke tussenstap naar streefcijfers gericht op evenredige arbeidsdeelname. 

Ten tweede adviseert men om gebruik te maken van de Vesoc-definitie voor het opvolgen van de tewerkstelling van personen van buitenlandse herkomst, waarbij men zich moet richten op zowel de focus van het beleid als de bijhorende streefcijfers op die specifieke doelgroep. Ook dit streefcijfer moet herbekeken en ambitieuzer geformuleerd worden.

Daarenboven beveelt de Commissie Diversiteit aan om dringend werk te maken van gerichte acties die een kentering in de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topkader teweeg kunnen brengen door o.a.in te zetten op meer doorstroom vanuit het middenkader.

Ook adviseert de instantie om voor de hogere functieniveaus realistische streefcijfers te formuleren voor kansengroepen, die rekening houden met hun scholingsgraad. Bovendien moeten de bestaande drempels weggewerkt worden die voor personen van buitenlandse herkomst de toegang tot statutaire functies belemmeren. Tot slot moet men de oorzaken onderzoeken van de oververtegenwoordiging van personen van buitenlandse herkomst in tijdelijke functies of functies met een vervangingscontract, en moeten ze aangepakt worden. 

Het volledige advies kan u hier lezen. 

Zoek een artikel